Podzakonski akti


- Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 57/08, 80/10) - Neslužbeni prečišćeni tekst
- Prilozi uz odluku


- Odluka o bližim uslovima koje mora da ispunjava član Odbora direktora banke(„Sl. list Crne Gore“ br. 80/10)


- Odluka o adekvatnosti kapitala banaka(„Sl. list Crne Gore“ br. 38/11, 55/12, 82/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o minimalnim standardima poslovanja banke sa licima povezanim sa bankom
(„Sl. list Crne Gore“ br. 60/08)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti u bankama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 60/08)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 22/12, 55/12, 57/13, 44/17, 82/17, 86/18, 42/19) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o načinu izračunavanja izloženosti banaka
(„Sl. list Crne Gore“ br. 15/12)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje tržišnim rizicima u banci
(„Sl. list Crne Gore“ br. 60/08)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje operativnim rizikom u  bankama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 24/09)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom kamatne stope koji ne proizilazi iz trgovačkih aktivnosti banke („Sl. list Crne Gore“ br. 60/08)


- Odluka o metodologiji za mjerenje rizika zemlje u bankama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 60/08, 51/13) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o minimalnim standardima za ulaganja banaka u nepokretnosti i osnovna sredstva
(„Sl. list Crne Gore“ br. 24/09, 66/10, 58/11, 61/12, 13/13, 51/13, 16/15, 82/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 64/12, 83/17, 24/18, 39/18 i 37/19) - Neslužbeni prečišćeni tekst
  Prilozi uz odluku- Odluka o javnom objelodanjivanju podataka od strane banaka(„Sl. list Crne Gore“ br. 2/12)


- Odluka o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 15/12, 18/13, 24/18) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o metodima  za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja bankarske grupe
(„Sl. list Crne Gore“ br. 24/09)


- Odluka o Kontnom okviru za banke 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 82/17, 71/19) – Neslužbeni prečišćeni tekst

- Prilog uz Odluku - Uputstvo o načinu evidentiranja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke, ispravki vrjednosti i otpisanih stavki bilansne aktive pri utvrđivanju početnog stanja u poslovnim knjigama banaka za 2013. godinu 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 61/12)


- Odluka o osnovama sistema interne kontrole u bankama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 60/08)

- Odluka o internoj reviziji u bankama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 60/08)


- Odluka o bankarskom ombudsmanu
(„Sl. list Crne Gore“ br. 15/09, 2/12) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o sadržaju i načinu vođenja registara banaka, filijala stranih banaka, mikrokreditnih finansijskih institucija, kreditnih unija i predstavništava stranih banaka
(„Sl. list Crne Gore“ br. 60/08)


Odluka o kreditnom registru 
(„Sl. list Crne Gore”, br. 39/18, 18/19) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Smjernice za izradu analize rizika i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koje nadzire Centralna banka Crne Gore („Sl. list Crne Gore”, br. 22/19)  


- Smjernice za primjenu međunarodnih restriktivnih mjera od strane banaka i finansijskih institucija i o nadzoru nad primjenom tih mjera 


Odluka o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 49/15, 63/16) - Neslužbeni prečišćeni tekst)

Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa

(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14, 24/16,14/17, 80/20) – Neslužbeni prečišćeni tekst


Odluka o sadržini Centralnog registra transakcionih računa
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14, 32/15) – Neslužbeni prečišćeni tekst


Odluka o osnovnim elementima naloga za plaćanje za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija preko transakcionih računa(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


Odluka o bližim uslovima za obavljanje poslova agenta pružalaca platnih usluga(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


Odluka o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i novčanih sredstava primljenih u zamjenu za izdati elektronski novac(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


Odluka o sopstvenim sredstvima platnih institucija 
  ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14, 80/20) – Neslužbeni prečišćeni tekstOdluka o sopstvenim sredstvima institucija za elektronski novac 
("Sl. list Crne Gore", br. 48/14, 80/20) – Neslužbeni prečišćeni tekstOdluka o minimalnoj vrijednosti platnih transakcija koje moraju biti procesuirane u RTGS sistemu 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


Odluka o nadgledanju rada platnih sistema(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 82/17) 

Prilozi uz Odluku


Pravila rada Platnog sistema Centralne banke Crne Gore 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14, 57/14) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o kliringu međunarodnih plaćanja
(„Sl. list Crne Gore“ br. 20/08)

- Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova
(„Sl. list Crne Gore“ br. 27/11)

- Odluka o jedinstvenom mjeničnom blanketu
(„Sl. list RCG“ br. 81/05)

- Prilog 1: Instrukcija za popunjavanje mjenice


- Odluka o puštanju u opticaj, prodajnoj cijeni i povlačenju iz opticaja jedinstvenih mjeničnih blanketa
(„Sl. list RCG“ br. 01/06)

- Odluka o upravljanju međunarodnim rezervama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 19/11, 88/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst

Statistika platnog bilansa


- Odluka o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima
(„Sl. list Crne Gore“ br. 8/17, 18/19) – Neslužbeni prečišćeni tekst
  - Obrazac GU-1
  - Obrazac GU-2
  - Obrazac DI-1          

  - Obrazac DI-2          

  - Obrazac KZ-1
  - Obrazac KO-1

  - Obrazac TK-1
  - Obrazac TK-2
  - Obrazac RN-1
  - Uputstvo za popunjavanje obrazaca
  - KORISNIČKO UPUTSTVO


- Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja
(„Sl. list Crne Gore“ br. 38/10)


- Odluka o statističkim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore za potrebe izrade statistike platnog bilansa 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 61/12, 24/18)Statistika monetarnih finansijskih institucija


- Odluka o Kontnom okviru za banke
(„Sl. list Crne Gore“ br. 82/17)
   Prilog uz Odluku 


- Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 64/12, 83/17, 24/18, 39/18 i 37/19) - Neslužbeni prečišćeni tekst
  Prilozi uz odluku


- Odluka o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 88/17)

  Prilog uz Odluku Statistika ostalih finansijskih institucija


- Odluka o izvještajima koje pružaoci finansijskih usluga dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 24/18) 

  Prilozi uz odlukuStatistika kamatnih stopa 


- Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 51/13, 52/14) Neslužbeni prečišćeni tekst


Odluka o kreditnom registru 
(„Sl. list Crne Gore”, br. 39/18, 18/19)  Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o snabdijevanju novčanicama i kovanim novcem
(„Sl. list Crne Gore“ br. 19/11)

  • Prilog 1 (Zahtjev za isplatu gotovog novca iz Trezora Centralne banke Crne Gore)

  • Prilog 2 (Nalog - specifikacija za isplatu gotovog novca)

  • Prilog 3 (Nalog - specifikacija za uplatu gotovog novca)

- Odluka o izdavanju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 24/16)


- Odluka o korišćenju i balanžiranju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 31/16, 25/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o promjenama cijena izdatog prigodnog kovanog novca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 13/11, 25/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o načinu korišćenja kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca izdatog povodom obilježavanja jubileja 100-godišnjice od kovanja prvog crnogorskog državnog novca 
(„Sl. list RCG“ br. 37/06 i „Sl. list Crne Gore“ br. 09/07, 13/11) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca
(„Sl. list RCG“ br. 31/06)


- Odluka o izdavanju prigodnog kovanog novca - legure
(„Sl. list RCG“ br. 31/06)


- Odluka o izdavanju prigodnog srebrenog kovanog novca
(„Sl. list RCG“ br. 31/06) 


- Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog kovanog novca
(„Sl. list RCG“ br. 31/06)


- Odluka o načinu korišćenja prigodnog crnogorskog kovanog novca izdatog povodom obilježavanja godišnjice početka rada Centralne banke Crne Gore(„Sl. list RCG“ br. 1/03, 50/04 i „Sl. list Crne Gore“ br. 13/11) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca 
(„Sl. list RCG“ br. 45/02)


- Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog kovanog novca 
(„Sl. list RCG“ br. 45/02)


- Odluka o izdavanju prigodnog kovanog novca - legure 
(„Sl. list RCG“ br. 45/02) 


- Odluka o izdavanju prigodnog srebrnog kovanog novca
(„Sl. list RCG“ br. 45/02)


- Odluku o izmjenama odluka i drugih akata Centralne banke Crne Gore zbog promjene obaveznosti upotrebe pečata od strane privrednih društava
(„Sl. list Crne Gore“ br. 80/20)


- Odluka o obavljanju depo poslova
(„Sl. list Crne Gore“ br. 34/17)


- Odluka o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 88/17)


Prilog uz Odluku 


- Odluka o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 29/11, 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Pravilnik o sprovođenju nabavki male vrijednosti


- Pravilnik za sprovođenje postupka hitnih nabavki