Funkcije CBCG


U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, funkcije CBCG su da:


 • nadzire održavanje stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline, donosi propise i mjere iz ove oblasti i vrši identifikaciju, analizu i procjenu uticaja određenih faktora na stabilnost finansijskog sistema kao cjeline;
 • uređuje poslovanje kreditnih institucija, pružalaca finansijskih usluga, pružalaca platnih usluga i izdavalaca elektronskog novca, izdaje dozvole i odobrenja za njihov rad i vrši kontrolu njihovog poslovanja;
 • uređuje i obavlja poslove u vezi sa sanacijom, stečajem i likvidacijom banaka, u skladu sa zakonom;
 • uređuje i obavlja platni promet, u skladu sa zakonom;
 • može biti vlasnik i operater platnog sistema i učesnik u drugom platnom sistemu, izdaje dozvolu za rad platnog sistema čiji nije operater i vrši kontrolu i nadgledanje rada platnih sistema;
 • upravlja međunarodnim rezervama;
 • vrši makroekonomska i finansijska istraživanja, prognoze i analize, uključujući monetarne, fiskalne i platnobilansne analize i može davati preporuke Vladi u oblasti ekonomske politike;
 • prikuplja i statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije od značaja za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke, koje su u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje statistika i statistički sistem;
 • obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika potrošačkih kredita, korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca, u skladu sa zakonom;
 • djeluje kao platni i/ili fiskalni agent prema određenim međunarodnim finansijskim institucijama i može biti predstavnik Crne Gore u međunarodnim finansijskim institucijama;
 • otvara i vodi račune i prima depozite kreditnih institucija, državnih organa i organizacija i drugih lica u skladu sa propisima;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonom.


Od ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, CBCG biće ovlašćena da, kao dio Evropskog sistema centralnih banaka, a u skladu sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije i Statutom Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke, obavlja sljedeće osnovne zadatke, odnosno funkcije:


 • učestvuje u utvrđivanju i sprovođenju monetarne politike Evropske unije;
 • izvršava poslove u skladu sa članom 219 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije;
 • drži i upravlja međunarodnim rezervama koje se ne prenesu Evropskoj centralnoj banci i
 • obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje platnog prometa.


Pored navedenih zadataka, odnosno funkcija, CBCG biće ovlašćena da nastavi da obavlja i zadatke, odnosno funkcije koje je obavljala do tada, uz ograničenja koja proizilaze iz članstva u Evropskom sistemu centralnih banaka.