Stopa zatezne kamate


Na osnovu člana 3 i člana 4 Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list Crne Gore“, br. 83/09) propisano je da se stopa zatezne kamate utvrđuje polugodišnje, a obračunava godišnje u visini osnovne stope zatezne kamate, koju utvrđuje Evropska centralna banka za glavne operacije refinansiranja (main refinancing operation), uvećane za sedam procentnih poena.


Visinu stope zatezne kamate, saglasno odredbama člana 5 ovog Zakona, utvrđuje Centralna banka Crne Gore i objavljuje na svojoj internet stranici prvog radnog dana polugodišta na koje se odnosi, kao i u „Sl. listu Crne Gore“.


Primjena Zakona o visini stope zatezne kamate počela je 1. januara 2010. g..


U skladu sa navedenim Zakonom, donesene su sljedeće odluke o utvrđivanju stope zatezne kamate:


polugodišnji period
broj „Službenog lista“
odluka

01. jula do 31. decembra 2019. g.


Preuzmi

01. januara do 30. juna 2019. g.

01/19Preuzmi

01. jula do 31. decembra 2018. g.

44/18
Preuzmi

01. januara do 30. juna 2018. g.

02/18Preuzmi

01. jula do 31. decembra 2017. g.

44/17
Preuzmi

01. januara do 30. juna 2017. g.

02/17
Preuzmi

01. jula do 31. decembra 2016. g.

41/16
Preuzmi

01. januara do 30. juna 2016. g.

02/16

Preuzmi

01. jula do 31. decembra 2015. g.

34/15

Preuzmi

01. januara do 30. juna 2015. g.

02/15

Preuzmi

01. jula do 31. decembra 2014. g.

28/14

Preuzmi

01. januara do 30. juna 2014. g.

02/14

Preuzmi

01. jula do 31. decembra 2013. g.

31/13

Preuzmi

01. januara do 30. juna 2013. g.

04/13

Preuzmi

01. jula do 31. decembra 2012. g.

35/12

Preuzmi

01. januara do 30. juna 2012. g.

2/12

Preuzmi

01. jula do 31. decembra 2011. g.

33/11

Preuzmi

01. januara do 30. juna 2011. g.

02/11

Preuzmi

01. jula do 31. decembra 2010. g.

36/10

Preuzmi

01. januara do 30. juna 2010. g.

04/10

Preuzmi