Usluge kreditnog registra


Kreditni registar je jedinstvena i standardizovana elektronska baza podataka o kreditnim i drugim zaduženjima pojedinih lica u Crnoj Gori formirana na osnovu podataka i informacija koje su obveznici izvještavanja (banke, mikrokreditne finansijske institucije i Investiciono-razvojni fond Crne Gore) dužni dostavljati Centralnoj banci. Obveznici izvještavanja su odgovorni za tačnost podataka i informacija koje dostavljaju, kao i za ažurnost njihove dostave.

Podatke iz kreditnog registra mogu koristiti:

  1. obveznici izvještavanja, pod uslovom da pribave pisanu saglasnost svog klijenta da mogu pristupiti podacima iz Kreditnog registra koji se odnose na tog klijenta;
  2. lica o čijim se kreditnim zaduženjima vode podaci u Kreditnom registru, i
  3. lica koja su jemci/žiranti po kreditnim zaduženjima.

Pristup podacima iz Kreditnog registra Centralna banka obezbjeđuje obveznicima izvještavanja elektronskim putem, preko WEB servera Centralne banke, i to svakog dana, osim nedjelje i državnog praznika, u periodu od 10:00 do 20:00 časova.

Podatke iz Kreditnog registra licima o čijim se kreditnim zaduženjima vode podaci u Kreditnom registru i licima koja su jemci/žiranti po kreditnim zaduženjima Centralna banka obezbjeđuje u svojim poslovnim prostorijama posebno određenim za tu namjenu (Podgorica, Novaka Miloševa bb).

Licima o čijim se kreditnim zaduženjima vode podaci u Kreditnom registru i licima koja su jemci/žiranti po kreditnim zaduženjima Centralna banka daje podatke o njihovim kreditnim zaduženjima na osnovu pisanog zahtjeva tih lica. Zahtjev koji podnosi pravno lice ili preduzetnik mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i ovjeren odgovarajućim pečatom, a kada zahtjev podnosi fizičko lice vrši se provjera njegovog ličnog identiteta.

Podaci iz Kreditnog registra mogu se dobiti za drugo lice samo ukoliko se uz zahtjev dostavi i ovlašćenje za dobijanje tih podataka izdato od strane lica na koje se ti podaci odnose, koje mora biti ovjereno u skladu sa propisima.

Za pružanje usluge davanja podataka iz Kreditnog registra Centralna banka naplaćuje naknadu u visini od 3,00 eura.

Detaljne informacije o kreditnim izvještajima pravnih osoba i građana, te o načinima izdavanja mogu se dobiti na tel. 020/403-159.