Kamatne stope


Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Zakonom o bankama („Sl. list Crne Gore“, br. 17/08, 44/10 i 40/11), Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Sl. list Crne Gore“, br. 73/17), Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. ist Crne Gore“, br. 64/12 i 83/17), kao i Odlukom o kreditnom registru („Sl. list Crne Gore“, br. 27/11 i 64/12), Centralna banka Crne Gore obavezna je da izrađuje i prati statistiku kamatnih stopa banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija.Kamatne stope banaka


Statistika kamatnih stopa banaka uključuje statistiku prosječno ponderisanih aktivnih (nominalnih i efektivnih) kamatnih stopa po sektorima, namjeni i ročnosti na stanja po postojećim poslovima i na novoodobrene kredite, iznose novoodobrenih kredita kao i statistiku prosječno ponderisanih pasivnih kamatnih stopa.


Ažurirano: 22. 07. 2021. g.Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija


Statistika kamatnih stopa mikrokreditnih finansijskih institucija uključuje statistiku prosječno ponderisanih aktivnih (nominalnih i efektivnih) kamatnih stopa po sektorima, namjeni i ročnosti na stanja po postojećim poslovima i na novoodobrene kredite, kao i iznose novoodobrenih kredita.


Ažurirano: 22. 07. 2021. g.