Kamatne stope


Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 6/13, 70/17, 125/23), Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20, 8/21), Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Sl. list Crne Gore“ br. 73/17 i 44/20), Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 128/20), kao i Odlukom o kreditnom registru („Sl. list Crne Gore”, br. 39/18 i 18/19), Centralna banka Crne Gore obavezna je da izrađuje i prati statistiku kamatnih stopa banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija.


Kamatne stope banaka


Statistika kamatnih stopa banaka uključuje statistiku prosječno ponderisanih aktivnih (nominalnih i efektivnih) kamatnih stopa po sektorima, namjeni i ročnosti na stanja po postojećim poslovima i na novoodobrene kredite, iznose novoodobrenih kredita kao i statistiku prosječno ponderisanih pasivnih kamatnih stopa.


Ažurirano: 24. 06. 2024. g.Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija


Statistika kamatnih stopa mikrokreditnih finansijskih institucija uključuje statistiku prosječno ponderisanih aktivnih (nominalnih i efektivnih) kamatnih stopa po sektorima, namjeni i ročnosti na stanja po postojećim poslovima i na novoodobrene kredite, kao i iznose novoodobrenih kredita.


Ažurirano: 24. 06. 2024. g.