Platni promet i platni sistemi


- Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa

(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14, 24/16,14/17, 80/20) – Neslužbeni prečišćeni tekst



- Odluka o Centralnom registru transakcionih računa 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 47/23)


- Odluka o osnovnim elementima naloga za plaćanje za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija preko transakcionih računa(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o kriterijumu za utvrđivanje kreditnih institucija koje su dužne da otvaraju i vode račune za plaćanje sa osnovnim uslugama(„Sl. list Crne Gore“ br. 34/22)


- Odluka o utvrđivanju najreprezentativnijih usluga povezanih sa računom za plaćanje potrošača

(„Sl. list Crne Gore“ br. 54/22)


- Odluka o izgledu i formatu informativnog dokumenta o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača(„Sl. list Crne Gore“ br. 101/22)


- Odluka o izgledu i formatu izvještaja o naknadama za izvršene usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača

(„Sl. list Crne Gore“ br. 101/22, 108/22) – Neslužbeni prečišćeni tekst



- Odluka o načinu i rokovima dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama(„Sl. list Crne Gore“ br. 108/23)



- Odluka o bližim uslovima za obavljanje poslova agenta pružalaca platnih usluga

(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 51/23)


- Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i novčanih sredstava primljenih u zamjenu za izdati elektronski novac(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o minimalnom novčanom iznosu za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti za pružanje određenih platnih usluga(„Sl. list Crne Gore“ br. 87/23)



- Odluka o regulatornom kapitalu platnih institucija 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 87/23)


- Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronski novac 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 87/23)


- Odluka o obezbjeđivanju pouzdane provjere autentičnosti klijenta i zajedničkim i sigurnim otvorenim standardima komunikacije(„Sl. list Crne Gore“ br. 21/23)


- Odluka o sigurnosnim mjerama za operativne i sigurnosne rizike povezane sa platnim uslugama 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 47/23)


- Odluka o izvještavanju o značajnim incidentima povezanim sa pružanjem platnih usluga 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 90/23)

Obrazac za prijavu incidenta sa uputstvom


- Odluka o minimalnoj vrijednosti platnih transakcija koje moraju biti procesuirane u RTGS sistemu 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o nadgledanju rada platnih sistema(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 82/17 i 107/20) - Neslužbeni prečišćeni tekst

Prilozi uz Odluku



- Pravila rada Platnog sistema Centralne banke Crne Gore 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14, 57/14) - Neslužbeni prečišćeni tekst



- Odluka o učešću Centralne banke Crne Gore i banaka u kliringu međunarodnih plaćanja
(„Sl. list Crne Gore“ br. 99/23)


- Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova
(„Sl. list Crne Gore“ br. 27/11)


- Odluka o jedinstvenom mjeničnom blanketu
(„Sl. list RCG“ br. 81/05)

- Prilog 1: Instrukcija za popunjavanje mjenice


- Odluka o puštanju u opticaj, prodajnoj cijeni i povlačenju iz opticaja jedinstvenih mjeničnih blanketa
(„Sl. list RCG“ br. 01/06)