Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 05. 09. 2019. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 08. 2019. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.08. 2019. g. bilo je 72.859 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.07. 2019. g. kada je bilo evidentirano 72.573 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,39%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31.08. 2019. g. bio je 48.007 i u odnosu na stanje od 31.07 2019. g. kada je bilo evidentirano 47.818 privrednih subjekata, došlo je do povećanja broja za 0,39%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31. 08. 2019. g.


Na dan 31.08. 2019. g. u blokadi je bilo 17.651 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.07. 2019. g., kad je bilo u blokadi 17.665  izvršnih dužnika, manjeza 0,08%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.044 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.07 2019. g. kad je bilo u blokadi 14.057  privrednih subjekata, manje za 0,09%.


U vrijednosnom smislu, na dan 31.08. 2019. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 662.196.097,47 eura, što je u odnosu na dan 31.07. 2019. g., kada je dug iznosio 649.436.202,89 eura, više za 1,93%. 


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 632.236.892,98 eura, što je u odnosu na dan 31.07. 2019.g., kada je dug iznosio 618.730.051,30 eura, više za 2,14%.


Važno je napomenuti, da je na dan 31.08. 2019. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,07°% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 16,20% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 107.289.558,06 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,28% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 37,11% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 245.739.436,04 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31. 08. 2019. g.


Dana 31.08 2019. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.036 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 42.543.029,70 € eura što čini 6,42% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 15.615 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 619.653.06,77 eura, što čini 93,58% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr. 
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk)- „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.