Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 02. 02. 2024. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31. 01. 2024. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.01.2024. g. bilo je 93.037 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.12.2023. g. kada je bilo evidentirano 92.915 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,13%. 


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.01.2024. g. bio je 62.796 i u odnosu na stanje od 31.12.2023. g. kada je bilo evidentirano 62.766 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,05%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31. 01. 2024. g.


Na 31.01.2024. g. u blokadi je bilo 20.058 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.12.2023. g. kad je bilo u blokadi 19.957 izvršnih dužnika, više za 0,51%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 16.603 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.12.2023. g. kad je bilo u blokadi 16.511 privrednih subjekata, više za 0,56%.


U vrijednosnom smislu, na 31.01.2024. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 1.214.975.406,73 eura, što je u odnosu na 31.12.2023. g. kada je dug iznosio 1.186.708.496,48 eura, više za 2,38%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 1.186.716.625,68 eura, što je u odnosu na 31.12.2023. g. kada je dug iznosio 1.158.556.387,40 eura, više za 2,43%.


Važno je napomenuti, da je na 31.01.2024. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 29,2% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 354.776.912,84 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,25% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 50,49% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 613.458.045,00 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31. 01. 2024. g.


Dana 31.01.2024. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.431 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 42.626.660,55 eura što čini 3,51% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 18.627 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 1.172.348.746,18 eura, što čini 96,49% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.