Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 05. 06. 2024. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31. 05. 2024. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 05. 2024. g. bilo je 94.578 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30. 04. 2024. g. kada je bilo evidentirano 94.169 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,43%. 


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31. 05. 2024. g. bio je 63.830 i u odnosu na stanje od 30. 04. 2024. g. kada je bilo evidentirano 63.543 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,45%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31. 05. 2024. g.


Na 31. 05. 2024. g. u blokadi je bilo 20.600 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30. 04. 2024. g. kad je bilo u blokadi 20.579 izvršnih dužnika, više za 0,1%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 17.146 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30. 04. 2024. g. kad je bilo u blokadi 17.122 privrednih subjekata, više za 0,14%.


U vrijednosnom smislu, na 31. 05. 2024. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 1.258.666.145,16 eura, što je u odnosu na 30. 04. 2024. g. kada je dug iznosio 1.244.675.125,33 eura, više za 1,12%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 1.230.195.172,74 eura, što je u odnosu na 30. 04. 2024. g. kada je dug iznosio 1.216.298.547,75 eura, više za 1,14%.


Važno je napomenuti, da je na 31. 05. 2024. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 29,97% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 377.261.558,35 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,24% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 50,46% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 635.122.538,30 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31. 05. 2024. g.


Dana 31. 05. 2024. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.825 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 34.565.146,55 eura što čini 2,75% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 18.775 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 1.224.100.998,61 eura, što čini 97,25% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.