Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 09. 06. 2021. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31.05.2021. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.05.2021.g. bilo je 77.568 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30.04.2021.g. kada je bilo evidentirano 77.294 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,35%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.05.2021. g. bio je 50.980 i u odnosu na stanje od 30.04.2021. g. kada je bilo evidentirano 50.755 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,44%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31.05.2021. g.


Na dan 31.05.2021. g. u blokadi je bilo 19.105 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.04.2021. g. kad je bilo u blokadi 19.193 izvršnih dužnika, manje za 0,46%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.403 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30.04.2021. g. kad je bilo u blokadi 15.490 privrednih subjekata, manje za 0,56%.


U vrijednosnom smislu, na 31.05.2021. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 813.127.531,64 eura, što je u odnosu na 30.04.2021. g. kada je dug iznosio 823.590.300,26 eura, manje za 1,27%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 786.523.677,23 eura, što je u odnosu na 30.04.2021. g. kada je dug iznosio 797.125.418,62 eura, manjeza 1,33%.


Važno je napomenuti, da je na 31.05.2021. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 22,91% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 186.314.335,29 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 44,04% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 358.134.842,60 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31.05.2021. g.


Dana 31.05.2021.g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.713 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 89.315.249,66 eura što čini 10,98% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.392 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 723.812.281,98 eura, što čini 89,01% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.