RTGS sistem


RTGS sistem je platni sistem u kome se izvršavaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu – Real Time Gross Settlement.


RTGS sistem je sistemski značajan platni sistem.


Osnovne karakteristike procesuiranja platnih transakcija po RTGS principu:


  • plaćanja se procesuiraju pojedinačno, u realnom vremenu, na bruto osnovi i prema FIFO (sa prioritetima) principu;
  • nakon što je poravnato, plaćanje je konačno i neopozivo;
  • postoji mogućnost reprioretizacije plaćanja u redu čekanja od strane vlasnika računa;
  • sva plaćanja u redu čekanja se poništavaju na kraju radnog dana;
  • koriste se SWIFT MT202, MT103 poruke i
  • koristi se tzv. «V» šema procesuiranja poruka.


Transakcije u RTGS sistemu


U RTGS sistemu obavezno se izvršavaju:


  1. platne transakcije koje glase na iznos od 1.000,00 eura ili veći;
  2. platne transakcije koje se odnose na uplatu javnih prihoda (porezi, doprinosi, takse i dr.) na transakcione račune koje propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija i platne transakcije u korist i na teret transakcionog računa Državnog trezora;
  3. platne transakcije kojima učesnici u RTGS sistemu podižu gotov novac kod Centralne banke Crne Gore, i
  4. platne transakcije koje ispostavlja DNS sistem po osnovu negativne neto pozicije.


Platne transakcije koje glase na iznos manji od 1.000,00 eura mogu se izvršavati u RTGS sistemu ukoliko to korisnik platnih usluga zahtijeva.


Raspored radnog vremena RTGS sistema


Raspored radnog vremena RTGS sistema utvrđuje se Dnevnim terminskim planom rada RTGS sistema.


dnevni terminski plan rada RTGS sistema
satnica
početak rada
08:30-09:00
razmjena poruka za platne transakcije
09:00-17:30
stop RTGS sistemu
17:30-17:31
odbijanje neizvršenih poruka
17:31-17:35
kreiranje izvještaja o izvršenim platnim transakcijama
17:35-18:00
kreiranje izvještaja o dnevnom iznosu naknade Centralne banke
17:35-18:00
arhiviranje
18:00-19:00
kraj dana
19:00


Učesnici u RTGS sistemu


redni broj
naziv učesnika
fiksni broj
1
Centralna banka Crne Gore

907

2

Crnogorska komercijalna banka AD

510

3

Hipotekarna banka AD

520

4

Komercijalna banka AD Podgorica

525

5

NLB Banka AD

530

6

Prva banka Crne Gore AD - Osnovana 1901. godine

535

7

Erste bank AD

540

8

Podgorička banka AD Podgorica, Member of OTP Group

550

9

Addiko Bank AD

555

10

Universal Capital Bank AD

560

11

Lovćen banka AD

565

12

Zapad banka AD

570

13

ZIRAAT Bank Montenegro AD

575

14

NOVA BANKA AD

580

15

Ekos banka – banka u stečaju

713

16Invest banka Montenegro AD – u stečaju  
714
17Atlas banka AD Podgorica – u stečaju
715
18

Ministarstvo finansija – glavni račun Državnog trezora

830

19

Ministarstvo finansija – centralni račun

832

20

Uprava carina

805

21

Ministarstvo unutrašnjih poslova

825

22

Ministarstvo finansija – račun za likvidnost

831

23

Uprava policije

840

24

Poreska uprava

820

25

Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica

929

26

Fond za zaštitu depozita

931


Pregled bankarskih kodova za identifikaciju banaka-učesnika u RTGS sistemu


redni broj
naziv banke
SWIFT BIC
fiksni broj
1
Centralna banka Crne Gore

CBCGMEPG

907

2

Crnogorska komercijalna banka AD

CKBCMEPG

510

3

Hipotekarna banka AD

HBBAMEPG

520

4

Komercijalna banka AD Podgorica

KOBBMEP2

525

5

NLB Banka AD

MNBAMEPG

530

6

Prva banka Crne Gore AD - Osnovana 1901. godine

NIKBMEP2

535

7

Erste bank AD

OPPOMEPG

540

8

Podgorička banka AD Podgorica, Member of OTP Group

PDBPMEPG

550

9

Addiko Bank AD

HAABMEPG

555

10

Universal Capital Bank AD

UNCBMEPG

560

11

Lovćen banka AD

LOVBMEPG

565

12

Zapad banka AD

ZBCGMEPG

570

13

ZIRAAT Bank Montenegro AD

TCZBMEPG

575

14

NOVA BANKA AD

AZMNMEPG

580