Fintek i bankarstvo – transformacija, nove mogućnosti i novo korisničko iskustvo


26/03/2022

Autor: Ivan Bošković, direktor Direkcije za platni sistem i finansijske tehnologije


U analizama i izvještajima institucija poput Financial Stability Boarda, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Evropske centralne banke (ECB) može se uočiti podudarnost oko zaključaka da ekonomija postaje sve digitalnija, da se upotreba podataka povećava a investicije u tehnologiju rezultiraju sve bržim razvojem novih mogućnosti. Tehnološke inovacije donose rješenja koja teže da povećaju efikasnost, bezbjednost, omoguće jednostavniji pristup tržištu finansijskih usluga (pod čime podrazumijevamo: izvršenje i primanje plaćanja, zaduživanje, upravljanje rizicima prihoda, štednje i transakcija, i savjetovanje), istovremeno smanjujući troškove i vrijeme čekanja za klijente.


Primjenu tehnologije u svim navedenim finansijskim sektorima, koja kao rezultat donosi transformaciju tradicionalnih procesa, nove mogućnosti i novo korisničko iskustvo, jednim imenom nazivamo fintek.


Ako ste koristili makar neku iz palete bankarskih ili finansijskih usluga putem softverske aplikacije na svom mobilnom telefonu ili računaru, već ste dio ovog, nezaustavljivog trenda. Covid-19 pandemija je dodatno ukazala da tehnologije mogu biti oslonac i korisno sredstvo u vanrednim okolnostima. Podstaknuti specifičnim ograničenjima tokom eskalacije pandemije, korisnici koji su šalter zamijenili nekim od digitalnih servisa ne pokazuju spremnost da se vrate na stari način. Naprotiv, od pružaoca usluga se sada očekuje više digitalnih servisa, jednostavnije opcije za upravljanje i nadasve sigurnije softverske aplikacije. Za mnoge moderne poslovne odnose, višečasovno, nekad čak i višednevno čekanje da se određeni bankarski proces realizuje, više nije prihvatljivo.


I dok preduzetnici i investitori unutar fintek oblasti prepoznaju prostor za nove usluge i nove načine za pružanje tradicionalnih usluga, trendovi primjene sofisticiranih tehnologija suočavaju regulatore sa nizom izazova kao što su: kako institucije mogu da podrže potrebe budućih potrošača i budu u toku sa novim tehnološkim trendovima, novim poslovnim modelima, novim rizicima i prijetnjama, transformacijom infrastrukture i digitalizacijom? Regulatorni organi moraju pažljivo izbalansirati efikasnost i stabilnost u odnosu na brze promjene i osigurati da upravljanje rizicima po stabilnost i integritet, uključujući pranje novca i finansiranje terorizma, bude efikasnije a da to, sa druge strane, ne uguši rast, konkurentnost i inovacije.


Osim stimulisanja inovacija, važan zadatak svih finansijskih institucija je da sačuvaju visok nivo povjerenja u finansijske usluge, naročito u fazi promjena i razvoja. Za održavanje povjerenja u finansijske usluge neophodna je kvalitetna finansijska edukacija a nekad i potpuno nova zakonska rješenja kojima se definišu prava i obaveze svih uključenih strana i obezbjeđuje bolja zaštita korisnika. Novu fintek regulativu, osim inovatora i tehnoloških trendova, zahtijeva i pregovarački proces za članstvo u EU, gdje Centralna banka Crne Gore aktivno učestvuje i intenzivno sarađuje sa institucijama EU kroz kontinuiranu komunikaciju u domenu usklađivanja regulatornog okvira ali i kroz implementaciju projekata.


Centralna banka je, prepoznavši svoju ulogu u stimulaciji primjene infomaciono komunikacionih tehnologija u bankarskom sektoru, internim organizacionim promjenama obezbijedila resurse da pomogne unapređenju poslovnih modela pružaoca usluga i razumijevanju potreba klijenata. Od osnivanja Direkcije za platni sistem i finansijske tehnologije pa do danas, samostalno i u saradnji sa drugim institucijama i privatnim sektorom, realizovano je niz aktivnosti u tom smjeru. Među njima su na posebno pozitivnu reakciju javnosti naišle incijative uspostavljanja Fintek haba, te organizacija prve crnogorske Fintek konferencije i hakatona.


Koja je infrastruktura neophodna da bi se omogućile naprednije funkcionalnosti? Koje su mogućnosti a koje potencijalne koristi? Kako to regulisati? Koji su kritični faktori uspjeha? Kolikom trošku će biti izloženi korisnici? Ovo su samo neke od tema koje se razmatraju u okviru aktivnog dijaloga sa privatnim sektorom i partnerskim organizacijama koji je CBCG inicirala. Nedavno sprovedena istraživanja omogućila su nam sveobuhvatno mapiranje zastupljenosti i opsega digitalnih fintek usluga u Crnoj Gori i mogućih segmenata unapređenja.


Sve navedeno imaće vidljiv i mjerljiv epilog kroz niz aktivnosti i projekata od kojih je izrada nacionalne Fintek strategije već u fazi realizacije. Strategija će pomoći koordinisanu akciju svih važnih činilaca ekosistema finansijskih usluga, tako da digitalizacija u ovom domenu ostvari željene rezultate.


Ključni fokus Centralne banke u budućnosti će biti da stvori uslove za brzu transformaciju poslovanja u bankarskom sektoru kako bi digitalne alternative išle u korak sa zahtjevima potrošača i odgovorile na nove izazove.