Nastavak saradnje CBCG sa HNB u oblasti platnog prometa


15/05/2024

Bilateralne aktivnosti Centralne banke Crne Gore (CBCG) sa ekspertima Hrvatske narodne banke (HNB) u oblasti platnog prometa, nastavljene su sastancima koje se održavaju od 14. do 16. maja u Podgorici. Aktivnosti se realizuju u okviru druge faze IPA regionalnog projekta „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“. 


Riječ je o drugoj od ukupno tri misije čije je sprovođenje započeto krajem 2023. godine, sa ciljem unapređenja stručnih kapaciteta CBCG u oblasti nadzora i primjene propisa u oblasti platnog prometa. 


U toku tekuće misije, predstavnici HNB-a će između ostalog, prenijeti svoja iskustva koja se odnose na sprovođenje kontrole regulatornih obaveza pružalaca platnih usluga u vezi sa pouzdanom provjerom autentičnosti klijenta, kontrole regulatornih obaveza pružalaca platnih usluga i izdavalaca elektronskog novca sa aspekta primjene Direktive o platnom računu (PAD), SEPA Uredbe, Uredbe o prekograničnim plaćanjima, kao i Uredbe o međubankarskim naknadama. Biće razmatrane i aktivnosti vezano za prevare, aktivnosti koje se odnose na usluge koje se ne smatraju uslugama plaćanja, kao i druge teme od značaja za platni promet.


Imajući u vidu kontinuirane promjene u regulativi pružanja platnih usluga u Evropskoj uniji i potrebu stalnog unapređivanja internih kapaciteta, dalji nastavak aktivnosti kroz realizaciju druge misije ovog IPA regionalnog projekta, omogućiće adekvatniju primjenu regulative platnog prometa u Crnoj Gori. Projekat će omogućiti i unapređenje standarda supervizije u skladu sa standardima koji se primjenjuju u državama članicama EU, a takođe će stvoriti i pretpostavke za sprovođenje daljih aktivnosti koje CBCG preduzima u oblasti platnog prometa i pružanja platnih usluga.