Početak bilateralne saradnje sa Bankom Italije u oblasti cloud computinga


21/02/2024

Bilateralne aktivnosti Centralne banke Crne Gore i Banke Italije u oblasti cloud computinga u okviru IPA regionalnog projekta “Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana, sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka – Faza II” započete su dvodnevnom posjetom eksperata Banke Italije. 


Prva od ukupno tri planirane bilateralne posjete u okviru ove projektne aktivnosti, realizovana je u Podgorici tokom prethodna dva dana, sa ciljem implementacije cloud rješenja u transformaciji informacionog sistema CBCG, a u skladu sa savremenim tehničkim i sigurnosnim standardima.


Eksperti Banke Italije su kolegama iz CBCG prezentovali savremena tehnološka rješenja u primjeni cloud tehnologija i cloud baziranih sistema i servisa unutar informacionog sistema Banke Italije. Predstavnici CBCG su, s druge strane, kolege iz Banke Italije upoznali sa karakteristikama i osobenostima informacionog sistema CBCG i važećom zakonskom regulativom, kako bi se sagledali najbolji modaliteti za primjenu tehnologija zasnovanih na cloudu


Saradnja sa Bankom Italije, kao članicom Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), od izuzetnog je značaja za CBCG, posebno sa aspekta unapređenja rada i internih procesa, te daljeg usklađivanja regulatornog i operativnog okvira sa standardima centralnog bankarstva u Evropskoj uniji.