Održana sjednica Savjeta Centralne banke


29/06/2022

Savjet Centralne banke Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojio planove sanacije za sve kreditne institucije u Crnoj Gori. U skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija, plan sanacije je sveobuhvatan dokument koji detaljno opisuje poželjnu strategiju sanacije za određenu kreditnu instituciju, uključujući i instrumente koji će se u sanaciji primijeniti. Uz planove sanacije, usvojena su i rješenja o minimalnom zahtjevu za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama (MREL), koje su sve kreditne institucije dužne da na pojedinačnoj osnovi održavaju minimalno na nivou koji im je određen od strane CBCG. 


Usvajanjem planova sanacije, kao i određivanjem MREL zahtjeva u skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija, CBCG obezbjeđuje da kreditne institucije imaju dovoljan kapacitet za pokrivanje eventualnih gubitaka i dokapitalizaciju, odnosno minimalni iznos regulatornog kapitala i kvalifikovanih obaveza koji se mogu kredibilno i izvodljivo smanjiti ili konvertovati u kapital. Naporedo, radi obezbjeđenja sredstava za primjenu instrumenata sanacije i sanacionih ovlašćenja, osnovan je i Sanacioni fond, a prvu uplatu redovnog godišnjeg doprinosa za Sanacioni fond kreditne institucije izvršiće najkasnije do 31. jula 2022. godine. Sanacioni planovi i Sanacioni fond kao novi mehanizmi CBCG, prilikom potencijalne sanacije će u značajnoj mjeri imati pozitivan efekat na finansijsku stabilnost i dugoročnu održivost crnogorskog bankarskog sistema. Kreiranjem sanacionih planova i početkom uplate doprinosa u Sanacioni fond, CBCG je u ovom segmentu uskladila svoje poslovanje sa centralnim bankama u Evropskoj uniji. 


Da podsjetimo, prema novom Zakonu o sanaciji kreditnih institucija, teret sanacije prvo snose akcionari kreditne institucije u sanaciji. Prilikom primjene instrumenata sanacije ili izvršavanja sanacionih ovlašćenja, Centralna banka polazi od ciljeva sanacije: obezbjeđivanja kontinuiteta u obavljanju ključnih funkcija kreditne institucije; izbjegavanja znatnog negativnog uticaja na stabilnost finansijskog sistema; zaštite budžetskih i drugih javnih sredstava, svođenjem na najmanju moguću mjeru korišćenje vanredne javne finansijske pomoći pri sanaciji kreditnih institucija; zaštite deponenata koji imaju garantovane depozite, kao i zaštite novčanih sredstava i druge imovine ostalih klijenata.