Održana konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta “Podrška regulaciji finansijskih usluga”


28/06/2018

Konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta „Podrška regulacija finansijskih usluga“ održana je 27. juna u hotelu „Centre Ville“ u Podgorici.


Twinning projekt „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ finansiran je od strane Evropske unije i za cilj ima dalje usklađivanje zakonodavstva iz oblasti finansijskih usluga sa regulativom Unije i jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta. Institucije korisnice projekta su: Centralna banka Crne Gore, Komisija za tržište kapitala i Agencija za nadzor osiguranja. Projekat će se realizovati u saradnji sa konzorcijumom, koga čine Banka Njemačke, Hrvatska narodna banka, Banka Holandije, Njemačka savezna agencija za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin) i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA).

Na Konferenciji je pojašnjeno da je projekat usmjeren na tri segmenta, i to: bankarski sektor – usklađivanje pravnog okvira sa regulativom Unije i jačanje kapaciteta CBCG, tržište osiguranja – harmonizacija zakonodavstva u oblasti tržišta osiguranja i jačanje kapaciteta Agencije za nadzor osiguranja i tržište kapitala – usklađivanje regulative iz oblasti tržišta kapitala sa regulativom Unije i jačanje kapaciteta Komisije za tržište kapitala.

Govoreći na konferenciji, direktor Sektora za kontrolu banaka Dejan Vujačić, istakao je da za CBCG ovaj projekat ima veliki značaj, jer će njegova realizacija doprinijeti daljem podizanju  stepena stabilnosti, sigurnosti i efikasnosti finansijskog sistema. „Finansijski sistem je srž svake ekonomije i jedan od temelja evropskih integracija, a regulativa Evropske unije u toj oblasti je veoma složena i obimna, a nakon globalne finansijske krize, izložena dinamičnim promjenama“, rekao je Vujačić. Imajući u vidu navedeno, CBCG će biti maksimalno posvećena projektu i, u saradnji sa Twinning partnerima, intenzivno raditi na daljem usklađivanju regulatornog i operativnog okvira, politika i procedura sa standardima i najboljim praksama centralnih banaka Evropske unije, a sve u cilju integrisanja Centralne banke Crne Gore u Evropski sistem centralnih banaka.

Twinning projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga” će trajati 24 mjeseca i vrijedan je 1,4 miliona eura.