Održana 76. sjednica Savjeta CBCG


01/10/2015

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 76. sjednicu kojom je predsjedavao guverner Milojica Dakić.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za jun i jul 2015. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2015. godini. Savjet je analizirao i ocijenio uticaj  potencijalnih rizika na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju banka i MFI u II kvartalu 2015. godine, sa  Informacijom o realizaciji operativnih ciljeva banka u rješavanju nekvalitetnih kredita. Konstatovano je da poslovanje banaka u posmatranom periodu karakteriše rast aktive, kredita, depozita i kapitala.  Indikatori likvidnosti i solventnosti  su značajno iznad propisanog nivoa. U odnosu na prethodni kvartal, došlo je do poboljšanja svih parametara kvaliteta aktive izuzev kod kredita koji kasne sa otplatom preko 90 dana. Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan. Savjet je analizirao efikasnost realizacije strategija banaka u oblasti rješavanja nekvalitetnih kredita i zaključio da su banke daleko uspješnije u primjeni opcije restrukturiranja u odnosu na opciju prinudnog rješavanja nekvalitetnih kredita.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za drugi kvartal 2015. godine. Prema procjeni Centralne banke, realni rast crnogorske privrede, u prvoj polovini 2015. godine, kreće se u očekivanom rasponu za projektovani godišnji rast, sa centralnom projekcijom od oko 3,5%.  Većina statističkih pokazatelja, tokom prvih šest mjeseci ove godine, ima trend rasta i potvrđuje ovakva očekivanja. Povećana je ukupna industrijska proizvodnja, obim aktivnosti u šumarstvu, većini vidova saobraćaja, povećan je promet u maloprodaji, veća je vrijednost izvršenih građevinskih radova, a zabilježen je i rast dolazaka i noćenja turista. Početak godine obilježilo je povećanje deficita tekućeg računa, ali i rast priliva stranih direktnih investicija. Bankarski sistem je stabilan, solventan i likvidan. Podaci iz fiskalnog sektora ukazuju na stabilna kretanja koja se ogledaju u povećanju  prihoda i smanjenju izdataka u odnosu na plan. Ocijenjeno je da rast javnog duga zahtijeva dugoročni pristup i kontinuirani oprez u vođenju fiskalne politike, kako se ne bi ugrozila fiskalna stabilnost.

Savjet je usvojio Izvještaj o kretanju cijena za drugi kvartal 2015. godine. U izvještaju je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjereno potrošačkim cijenama, u drugom kvartalu 2015. godine zabilježila rast od 1%. Na godišnjem nivou potrošačke cijene su u junu povećane za 1,9%. Godišnja stopa  inflacije  u Crnoj Gori, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 2% i bila je viša od ostvarene u Eurozoni koja je iznosila 0,2%. Različita su očekivanja banaka i anketiranih preduzeća o kretanju i visini inflacije do kraja ove godine. Najveći broj anketiranih banaka očekuje inflaciju u rasponu od 2% do 3%, dok najveći broj anketiranih preduzeća očekuje inflaciju u rasponu od 1% do 1,5%. Modelska  projekcija ukazuje da će se na kraju 2015. godine inflacija kretati u rasponu od  1,3% do 2,9%. Prema  ekspertskoj procjeni, očekivana inflacija je nepromijenjena u odnosu na prethodni kvartal, slična je modelskoj procjeni i kretaće se u  rasponu  od 1,25% do 3,25%.

Savjet je usvojio Informaciju o problemima u primjeni Zakona o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga i konstatovao da pojedina rješenja predstavljaju određeni korak unazad po pitanju usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa relevantnim zakonodavstvom EU, odnosno da pojedina rješenja pružaju niži nivo zaštite potrošača. Takođe, poseban problem predstavlja to što  su Zakonom o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga određena pitanja, koja su već uređena drugim zakonima koji su usklađeni sa regulativom EU, uređena na drugačiji način. Polazeći od navedenog, konstatovano je da se  iz okvira nadležnosti Centralne banke Crne Gore, otvaraju sljedeća sporna pitanja: (i) na koji način pristupiti ispunjavanju obaveze iz Zakona o zaštiti potrošača - korisnika finansijskih usluga da Centralna banka donese podzakonske akte za izvršavanje tog zakona u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu, posebno u situaciji kada su određeni podzakonski akti koji uređuju ista pitanja već donijeti na osnovu Zakona o potrošačkim kreditima; (ii) na koji način vršiti legalnu kontrolu davalaca finansijskih usluga, odnosno koje zakonske odredbe tom prilikom primjenjivati, s obzirom da postoje dva zakona sa istom pravnom snagom, a sa određenim različitim rješenjima o istim pitanjima.

U cilju razrješenja navedene pravne situacije, Savjet je zaključio da je, prije pristupanja ispunjavanju obaveza Centralne banke iz Zakona o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga, o svim naprijed navedenim pitanjima neopodno informisati subjekte koji su učestvovali u pripremi i donošenju ovog zakona, radi zauzimanja zajedničkog stava o prevazilaženju navedenih problema.

Savjet je i razmotrio informaciju o teškoćama u primjeni Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure.