Kontraciklični bafer kapitala


Kontraciklični bafer kapitala ima za cilj sprečavanje i ublažavanje sistemskih rizika ciklične prirode. Njime se targetira prekomjernost kreditnog ciklusa, bilo u uzlaznoj ili silaznoj fazi, i akumulacija rizika koja iz toga proizilazi. Ovim baferom se od kreditnih institucija zahtijeva dodatni kapital u fazi intenzivnog kreditnog rasta, odnosno oslobađa kapital u silaznoj fazi ciklusa. 


Kontraciklični bafer kapitala izdvaja se u vidu redovnog osnovnog kapitala, a može se kretati u iznosu od 0% do 2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku. Stopa kontracikličnog bafera može biti i viša od 2,5%, ako to nalažu izuzetne okolnosti.


CBCG propisuje stopu kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tj. za izloženosti kreditnih institucija koje one imaju prema subjektima u Crnoj Gori. Pored toga, kreditne institucije su dužne da izračunavaju stopu specifičnog kontracikličnog bafera, kao ponderisani prosjek stope kontracikličnog bafera koja se primjenjuje u Crnoj Gori i onih stopa koje se primjenjuju u drugim državama u kojima kreditna institucija ima relevantne kreditne izloženosti.


CBCG stopu kontracikličnog bafera kapitala određuje kvartalno uz objavu obavještenja na svom veb-sajtu.


Odlukom o stopi kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal 2024. godine („Sl. list Crne Gore“ br. 55/24), stopa kontracikličnog bafera kapitala iznosi 0% ukupnog iznosa izloženosti riziku.


Odlukom o povećanju stope kontracikličnog bafera kapitala („Sl. list Crne Gore“ br. 27/24), stopa kontracikličnog bafera kapitala iznosiće 0,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku počev od 1. aprila 2025. godine.Obavještenje o povećanju stope kontracikličnog bafera kapitala, koja će se primjenjivati od 1. aprila 2025. godine (29. 03. 2024.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom trećeg kvartala 2024. godine (28. 06. 2024.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom drugog kvartala 2024. godine (29. 03. 2024.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom prvog kvartala 2024. godine (29. 12. 2023.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom četvrtog kvartala 2023. godine (30. 09. 2023.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom trećeg kvartala 2023. godine (30. 06. 2023.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom drugog kvartala 2023. godine (31. 03. 2023.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom prvog kvartala 2023. godine (30. 12. 2022.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom četvrtog kvartala 2022. godine (30. 09. 2022.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom trećeg kvartala 2022. godine (30. 06. 2022.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom drugom kvartala 2022. godine (31. 03. 2022.)


Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom prvog kvartala 2022. godine (31. 12. 2021.)