Operacije na otvorenom tržištu


Operacije na otvorenom tržištu predstavljaju indirektni tržišni instrument monetarne politike kojim Centralna banka vrši kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti s ciljem regulisanja likvidnosti bankarskog sistema. Operacijama na otvorenom tržištu utiče se i na visinu i strukturu kamatnih stopa, kreditni potencijal banaka, njihovu kreditnu aktivnost, a samim tim i na ukupnu privrednu aktivnost u zemlji.


Operacije na otvorenom tržištu predstavljaju instrument monetarne politike kojim CBCG od banaka kupuje i bankama prodaje hartije od vrijednosti koje je emitovala država Crna Gora, države članice Evropske unije i međunarodne finansijske institucije ili druge hartije od vrijednosti koje Centralna banka ocijeni prihvatljivim.


Operacije na otvorenom tržištu Centralna banka može obavljati promptnom kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti. Centralna banka Crne Gore može, takođe, kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti sa određenom bankom obavljati neposredno i terminskom kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti.


Kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti CBCG može vršiti kao:


  • trajnu transakciju - kupovina i prodaja hartije od vrijednosti bez obaveze njihove ponovne prodaje, odnosno kupovine ili kao
  • repo transakciju - kupovina i prodaja hartije od vrijednosti u kojoj prodavac prodaje kupcu hartije od vrijednosti za određenu cijenu, uz istoimenu obavezu da te hartije od vrijednosti plati kupcu po unaprijed utvrđenoj reotkupnoj cijeni na tačno utvrđeni datum.


Iako je zakonski omogućeno da Centralna banka Crne Gore sprovodi operacije na otvorenom tržištu, ovaj instrument monetarne politike do sada nije korišćen, jer zdrav bankarski sistem i makroekonomska stabilnost dosad nijesu zahtijevali aktiviranje ovog instrumenta.


Odluka o operacijama na otvorenom tržištu („Sl. list Crne Gore“ br. 15/11)