Unaprijeđeni Opšti sistem za diseminaciju podataka (e-GDDS)


Crna Gora je 4. septembra 2017. g.omogućila javni pristup podacima koji se objavljuju kroz Unaprijeđeni Opšti sistem za diseminaciju podataka (e-GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) (IMF - Dissemination Standards Bulletin Board), a koji zamjenjuje Opšti sistem za diseminaciju podataka GDDS – General Data Dissemination system.


E-GDDS je Izvršni odbor MMF-a uveo u maju 2015. g. u cilju poboljšanja transparentnosti, podsticanja statističkog razvoja i kreiranja sinergije između diseminacije podataka i nadzora.


Misija Fondovog Sektora za statistiku boravila je u posjeti Crnoj Gori od 28. juna do 4. jula 2017. g. i pružila pomoć institucijama (Ministarstvu finansija, Zavodu za statistiku Crne Gore i Centralnoj banci Crne Gore) u vezi implementacije e-GDDS-a i razvoja Nacionalne baze podataka (NSDP). U prethodnom periodu glavni proizvođači statističkih podataka u Crnoj Gori radili su na finalizaciji NSDP-a, a koristeći tzv. Razmjenu statističkih podataka i metapodataka (SDMX). NSDP je dostupan na internet stranici Zavoda za statistiku Crne Gore (NSDP- Montenegro), kao i na internet stranici MMF-a (IMF - Dissemination Standards Bulletin Board).


Objavljivanje ključnih makroekonomskih podataka putem novog NSDP-a omogućiće kreatorima politika i zainteresovanim stranama, uključujući investitore i rejting agencije, lakši pristup informacijama potrebnim za nadzor ekonomskih uslova i politika.