Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 07. 06. 2022. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31. 05. 2022. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 05. 2022. g. bilo je 84.007 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30. 04. 2022. g. kada je bilo evidentirano 83.441 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,68%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31. 05. 2022. g. bio je 53.819 i u odnosu na stanje od 30. 04. 2022. g. kada je bilo evidentirano 53.439 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,71%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31. 05. 2022. g.


Na 31. 05. 2022. g. u blokadi je bilo 19.384 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30. 04. 2022. g. kad je bilo u blokadi 19.431 izvršnih dužnika, manje za 0,24%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.641 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30. 04. 2022. g. kad je bilo u blokadi 15.690 privrednih subjekata, manje za 0,31%.


U vrijednosnom smislu, na 31. 05. 2022. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 930.119.958,99 eura, što je u odnosu na 30. 04. 2022. g. kada je dug iznosio 922.182.800,64 eura, više za 0,86%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 902.480.456,71 eura, što je u odnosu na 30. 04. 2022. g., kada je dug iznosio 894.654.868,48 eura, više za 0,87%.


Važno je napomenuti, da je na 31. 05. 2022. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 24,63% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 229.105.400,25 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 45,44% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 422.665.916,85 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31. 05. 2022. g.


Dana 31. 05. 2022. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.527 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 25.997.305,90 eura što čini 2,79% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.857 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 904.122.653,09 eura, što čini 97,20% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društvima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.