Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 06. 09. 2023. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31. 08. 2023. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.08.2023. g. bilo je 91.595 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.07.2023. g. kada je bilo evidentirano 91.069 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,58%. 


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.08.2023. g. bio je 61.947 i u odnosu na stanje od 31.07.2023. g. kada je bilo evidentirano 61.537 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,67%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31. 08. 2023. g.


Na 31.08.2023. g. u blokadi je bilo 19.802 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.07.2023. g. kad je bilo u blokadi 19.784 izvršnih dužnika, više za 0,09%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 16.364 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.07.2023. g. kad je bilo u blokadi 16.344 privrednih subjekata, više za 0,12%.


U vrijednosnom smislu, na 31.08.2023. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 1.123.006.007,31 eura, što je u odnosu na 31.07.2023. g. kada je dug iznosio 1.109.643.142,63 eura, više za 1,2%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 1.095.151.053,04 eura, što je u odnosu na 31.07.2023. g. kada je dug iznosio 1.081.979.058,45 eura, više za 1,22%.


Važno je napomenuti, da je na 31.08.2023. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 28,51% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 320.235.747,31 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,25% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 49,62% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 557.202.239,35 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31. 08. 2023. g.


Dana 31.08.2023. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.607 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 36.233.230,29 eura što čini 3,23% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 18.195 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 1.086.772.777,02 eura, što čini 96,77% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.