Upravljanje


Centralnom bankom upravlja Savjet Centralne banke Crne Gore. Članovi Savjeta su: guvernerka, tri viceguvernera i četiri člana koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci. Članovi Savjeta koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci su prof. dr Milorad Jovović i Ruždija Tuzović.


Način i uslovi za imenovanje guvernera i članova Savjeta CBCG propisani su Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore. Navedenim zakonom je određeno da članove Savjeta imenuje Skupština Crne Gore, i to: guvernera na predlog Predsjednika Crne Gore, viceguvernere na predlog guvernera, a članove Savjeta koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci na predlog radnog tijela Skupštine nadležnog za finansije; mandat člana Savjeta traje šest godina i može biti imenovan najviše dva puta uzastopno.


Član Savjeta mora biti crnogorski državljanin, imati najmanje VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacije obrazovanja, uživati lični ugled i imati najmanje deset godina radnog iskustva u oblastima ekonomije, bankarstva, finansija ili prava, od kojih guverner mora imati najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u tim oblastima. 


Istim zakonom je, između ostalog, propisana nespojivost funkcija, sprečavanje konflikta interesa članova Savjeta, uslovi za razrješenje prije isteka mandata, kao i pravo na sudsku zaštitu u slučaju razrješenja.


U okviru ostvarivanja svoje upravljačke funkcije, Savjet:


 • utvrđuje politiku za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke;
 • odlučuje o upotrebi instrumenata i drugih mjera monetarne politike;
 • donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim i drugim zakonom;
 • odlučuje o članstvu i učešću u radu Centralne banke u međunarodnim finansijskim institucijama;
 • donosi Statut Centralne banke;
 • odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad kreditnim institucijama, pružaocima finansijskih usluga i platnim sistemima, kao i o izdavanju i oduzimanju odobrenja pružaocima platnih usluga i izdavaocima elektronskog novca, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona;
 • odlučuje o uvođenju zaštitnih i drugih mjera radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline;
 • utvrđuje plan za upravljanje finansijskom krizom u oblastima iz nadležnosti Centralne banke;
 • usvaja izvještaje i preporuke koje se dostavljaju Skupštini i Vladi;
 • određuje investicionu strategiju za upravljanje međunarodnim rezervama i
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Centralne banke.


Propisi koje donosi Savjet objavljuju se u Službenom listu Crne Gore.


O poslovima iz svoje nadležnosti Savjet odlučuje na sjednicama, koje saziva guvernerka, po pravilu jednom mjesečno, ali ne manje od deset puta u toku kalendarske godine.


Nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji (EMU) nadležnosti Savjeta će biti:


 • donošenje propisa i drugih akata za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje zadataka, odnosno funkcija Centralne banke na osnovu ovlašćenja utvrđenih zakonom, Statutom Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropske centralne banke (ECB) i drugim propisima Evropske unije;
 • odlučivanje o članstvu i učešću u radu Centralne banke u međunarodnim institucijama; 
 • odlučivanje o članstvu Centralne banke u međunarodnim monetarnim institucijama, uz odobrenje ECB-a;
 • donošenje Statuta Centralne banke;
 • odlučivanje, u skladu sa zakonom, o izdavanju i oduzimanju dozvole i odobrenja za rad kreditnih institucija, odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji, odobrenja za izdavanje elektronskog novca instituciji za elektronski novac, dozvole za rad i odobrenja za obavljanje poslova finansijskog lizinga, faktoringa, otkupa potraživanja, mikrokreditiranja i kreditno-garantnih poslova, kao i dozvola za rad platnih sistema;
 • odlučivanje o uvođenju zaštitnih i drugih mjera radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline;
 • donošenje smjernica za upravljanje dijelom deviznih rezervi koje se ne prenesu ECB-u;
 • usvajanje izvještaja koji se dostavljaju Skupštini i Vladi;
 • i drugi poslovi utvrđeni ovim i drugim zakonom i Statutom Centralne banke.


Nadležnosti Savjeta nakon pristupanja Crne Gore EMU uređene su članom 87f Zakona o Centralnoj banci Crne Gore.