Kreditni poslovi


U slučaju potreba za likvidnošću kreditnih institucija, Centralna banka može odobravati kredite kreditnim institucijama kao:


  • Dnevni kredit za likvidnost,
  • Noćni kredit za likvidnost i
  • Kredit za hitnu podršku likvidnosti.


Centralna banka može dati kredit kreditnoj instituciji za likvidnost pod uslovom da je kreditna institucija solventna i da je kredit obezbijeđen hartijama od vrijednosti koje je emitovala država Crna Gora, države članice Evropske unije i međunarodne finansijske institucije - prenosom prava svojine na tim hartijama od vrijednosti na Centralnu banku kroz repo transakciju (transakcija prodaje ovih hartija do vrijednosti sa obavezom reotkupa) ili konstituisanjem založnog prava na tim hartijama od vrijednosti u korist Centralne banke ili za kredite za hitnu podršku likvidnosti drugim sredstvima obezbjeđenja koje Centralna banka ocijeni prihvatljivim, osim nepokretnosti. 


Nominalna vrijednost hartija od vrijednosti koje je emitovala država Crna Gora, države članice Evropske unije i međunarodne finansijske institucije, odnosno tržišna vrijednost drugih sredstava obezbjeđenja mora iznositi najmanje 115% vrijednosti kredita. Kreditna institucija je dužna da, na zahtjev Centralne banke, obezbijedi dodatna sredstva obezbjeđenja ukoliko Centralna banka ocijeni da vrijednost sredstava obezbjeđenja kredita za hitnu podršku likvidnosti nije dovoljna za obezbjeđenje potraživanja po osnovu tog kredita.


Dnevni kredit za likvidnost Centralna banka može odobriti kreditnoj instituciji ukoliko u toku radnog dana nema dovoljno sredstava za izvršavanje svih dospjelih obaveza i može ga koristiti pod uslovom da je za održavanje dnevne likvidnosti iskoristila 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve. 


Centralna banka na iznos odobrenog dnevnog kredita naplaćuje kamatu po kamatnoj stopi u visini prosječne ponderisane aktivne efektivne kamatne stope (PPAEKS) na kredite koje odobravaju kreditne institucije, izračunate na posljednji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se odobrava kredit, uvećane za 0,5 procentnih poena.


Kreditna institucija je dužna da dnevni kredit vrati Centralnoj banci istog radnog dana, najkasnije do isteka vremena predviđenog za razmjenu poruka za platne transakcije u skladu sa Dnevnim terminskim planom rada RTGS sistema. Ukoliko kreditna institucija do predviđenog roka ne vrati dnevni kredit, Centralna banka, bez zahtjeva kreditne institucije, odobrava kreditnoj instituciji noćni kredit za likvidnost u iznosu nevraćenog dnevnog kredita.


Noćni kredit za likvidnost Centralna banka odobrava kreditnoj instituciji, ukoliko kreditna institucija na kraju isteka vremena predviđenog za razmjenu poruka za platne transakcije nema dovoljno sredstava za izvršavanje dospjelih obaveza.


Noćni kredit za likvidnost kreditna institucija može koristiti pod uslovom da je za održavanje dnevne likvidnosti iskoristila 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve.


Na iznos odobrenog noćnog kredita, Centralna banka naplaćuje kamatu po kamatnoj stopi u visini prosječne ponderisane aktivne efektivne kamatne stope (PPAEKS) na kredite koje odobravaju kreditne institucije, izračunate na posljednji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se odobrava ovaj kredit, uvećane za 1 procentni poen.


Kreditna institucija je dužna da noćni kredit za likvidnost, uključujući i pripadajuću kamatu, vrati Centralnoj banci narednog radnog dana do 12,00 časova. Ukoliko kreditna institucija u ugovorenom roku ne vrati noćni kredit, Centralna banka za period od dana dospjelosti do dana naplate ovog kredita naplaćuje kamatu po stopi u visini stope zakonske zatezne kamate.


Kredit za hitnu podršku likvidnosti Centralna banka može odobriti kreditnoj instituciji koja ima kratkoročne poteškoće u održavanju likvidnosti. Centralna banka odobrava kreditnoj instituciji kredit za hitnu podršku likvidnosti na period do 180 dana. Kreditna institucija je dužna da kredit za hitnu podršku likvidnosti vrati do isteka vremena predviđenog za razmjenu poruka za platne transakcije u skladu sa Dnevnim terminskim planom rada RTGS posljednjeg dana ugovorenog roka.


Centralna banka može jedanput zaključiti ugovor o obnavljanju kredita za hitnu podršku likvidnosti pod istim uslovima, na dodatni rok od najviše 180 dana, sa kreditnom institucijom koja je prethodno usvojila program mjera za rješavanje problema nelikvidnosti i koji Centralna banka ocijeni prihvatljivim.


Na iznos odobrenog kredita za hitnu podršku likvidnosti Centralna banka naplaćuje kamatu po kamatnoj stopi u visini prosječne ponderisane aktivne efektivne kamatne stope (PPAEKS) na kredite koje odobravaju kreditne institucije, izračunate na posljednji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se odobrava ovaj kredit, uvećane za 1,5 procentnih poena.


Ukoliko kreditna institucija ne vrati kredit za hitnu podršku likvidnosti u ugovorenom roku Centralna banka će kreditnoj instituciji do dana naplate ovog kredita naplatiti kamatu po stopi u visini stope zakonske zatezne kamate.


Odluka o bližim uslovima za davanje kredita kreditnim institucijama u slučaju potreba za likvidnošću („Sl. list Crne Gore“ br. 35/24).