Sporazumi o saradnji


Imajući u vidu supervizorski domen nadležnosti Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), u Sektoru za kontrolu kao zasebnoj osnovnoj organizacionoj jedinici u strukturi ove ustanove predviđen je poslovni proces koji se ogleda u učestvovanju u izradi, sa drugim nadležnim organizacionim jedinicama, dokumenta pod nazivom Memorandum o razumijevanju (u daljem tekstu: MOU) koji se zaključuje između Centralne banke i stranog supevizora (bankarskog autoriteta) ili drugog državnog organa ili organizacije. Napomene radi, strani supervizor može biti, zavisno od pravnog ustrojstva zemlje kao druge strane/a potpisnice/a, centralna banka/narodna banka, agencija za bankarstvo, neko drugo supervizorsko tijelo ili autoritet. Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 40/10, 6/13, 70/17, 125/23), preciznije, članom 9 opisana je „Međunarodna saradnja“ na način da Centralna banka može sarađivati sa drugim centralnim bankama, međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama čija su područja djelovanja vezana za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke i može biti članica međunarodnih institucija i učestvovati u njihovom radu.


Centralna banka, u skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama, može da zaključi sporazum sa jednim ili više nadležnih organa trećih zemalja radi vršenja supervizije na konsolidovanoj osnovi nad kreditnom institucijom čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji, ili kreditnom institucijom u trećoj zemlji koja je zavisno društvo kreditne institucije, finansijskog holdinga ili mješovitog finansijskog holdinga sa sjedištem u Crnoj Gori.


Centralna banka Crne Gore u smislu člana 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore može u ostvarivanju utvrđenih ciljeva, ne dovodeći u pitanje svoju samostalnost i nezavisnost, sarađivati sa Vladom i drugim državnim organima i organizacijama i, u okviru svoje nadležnosti, preduzimati mjere za unapređenje te saradnje. U tom kontekstu, Centralna banka može zaključiti ugovore sa nekim organom iz strukture državne uprave, odnosno sa drugim organima sa javnim ovlašćenjima.


Sadržina teksta svakog konkretnog MOU, u smislu predmeta saradnje strana potpisnica, ugovornih obaveza i sl. je determinisana različitim razlozima i okolnostima zaključivanja ovog akta od strane dvije ili više potpisnica.


Cilj zaključivanja svakog MOU je prekogranična razmjena informacija sa drugim autoritetima nadležnih za superviziju supsidijara, a za potrebe izvršavanja kontrolne funkcije Centralne banke.Spisak zaključenih sporazuma o razumijevanju Centralne banke iz domena supervizije sa drugim autoritetima:


 • Narodnom bankom Srbije, zaključen 23. 4. 2003. godine;
 • Bankom Slovenije, zaključen 14. 10. 2003. godine;
 • Bankom Albanije, zaključen 27. 4. 2005. godine;
 • Narodnom bankom Republike Makedonije, zaključen 30. 1. 2007. godine;
 • Mađarsko finansijsko supervizorsko tijelo (HFSA) o superviziji OTP grupe i njenih članica, zaključen 2009. godine, revidiran 2020. godine. Strane potpisnice: Centralna banka Mađarske, Evropska centralna banka, Narodna banka Bugarske, Narodna banka Rumunije, Narodna banka Slovačke, Hrvatska narodna banka, Banka Slovenije, Narodna banka Srbije, Banka Albanije, Narodna banka Moldavije, Banka Ukrajine, Centralna banka Ruske Federacije. 
 • Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Agencija za bankarstvo Bosne i Hercegovine, zaključen 8. 3. 2007. godine;
 • Centralnom bankom Ruske Federacije, zaključen 28. 9. 2007. godine;
 • Supervizorima Jugoistočne Evrope (Banka Grčke, Banka Albanije, Bugarska narodna banka, Centralna banka Bosne i Hercegovine, Centralna banka Kipra, Narodna banka Republike Makedonije, Narodna banka Rumunije, Narodna banka Srbije, Agencija za bankarstvo Bosne i Hercegovine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske), zaključen 8. 2. 2008. godine;
 • Bankom Francuske, zaključen 8. 8. 2008. godine;
 • Hrvatska narodna banka, zaključen 29. 9. 2009. godine, ažuriran 6. 5. 2022. godine;
 • Banka Bjelorusije, zaključen 6. 11. 2009. godine;
 • Centralna banka Kosova, zaključen 13. 6. 2014. godine;
 • Evropski bankarski autoritet, zaključen oktobra 2015. godine;
 • FMA o HAAG koledžu, zaključen 27. 11. 2015. godine;
 • Evropska centralna banka – Jedinstveni supervizorski mehanizam SSM, zaključen 26. 11. 2018. godine;
 • Banka Ukrajine, zaključen 12. 4. 2019. godine;
 • Sporazum o organizaciji Grupe bankarskih supervizora iz zemalja Centralne i Istočne Evrope – BSCEE, zaključen 26. 11. 2018. godine, revidiran zaključno sa 24. 3. 2022. godine;


Spisak zaključenih sporazuma o razumijevanju iz domena supervizije i domena drugih organizacionih jedinica Centralne banke sa drugim stranim autoritetima i državnim organima iz Crne Gore:


 • MOU sa Agencijom za nadzor osiguranja i Komisijom za hartije od vrijednosti, zaključen 2016. godine;
 • Sporazum o elektronskom ustupanju podataka sa Agencijom za sprječavanje korupcije, zaključen 2018. godine;
 • MOU sa Hrvatskom narodnom bankom, zaključen 2022. godine.