Prinudna naplata


Pod prinudnom naplatom podrazumijeva se zakonska obaveza i ovlašćenje Centralne banke Crne Gore da sa svih računa dužnika na kojima dužnik - klijent banke ima sredstva, po sili zakona izvrši plaćanje obaveze navedene u osnovu za prinudnu naplatu  u korist računa povjerioca, prema vremenu prijema tog osnova za prinudnu naplatu.


Prinudna naplata se sprovodi na osnovu Zakon o izvršenju i obezbjeđenju i drugih propisa.


Dužnici nad kojima se sprovodi prinudna naplata mogu biti:


  • pravna lica i preduzetnici koji imaju otvorene račune kod banaka, i
  • banke i drugi subjekti za koje je zakonom propisano da se obračunski račun vodi kod Centralne banke Crne Gore.

Izvršenje osnova za prinudnu naplatu vrši se na automatizovan način razmjenom elektronskih poruka između Odjeljenja prinudne naplate i banaka, da se na bazi istog matičnog broja (PIB za pravna lica, JMB za preduzetnike) blokiraju svi računi dužnika, kod  jedne ili više banaka, kao i zabranu bankama da dužniku otvaraju nove račune.