Intervju guvernera dr Radoja Žugića za Centar izvrsnosti u finansijama


10/03/2020

Intervju sa Predsjedavajućim Upravnog Odbora CEF-a, Radojem Žugićem


https://www.cef-see.org/governor-zugic-2020-03-10


Dugoročna saradnja između CEF-a i Centralne banke Crne Gore (CBCG) već godinama doprinosi značajnim dostibnućima kada je u pitanju razvoj kapaciteta službenika zaduženih za sektor javnih finansija. Razgovarali smo sa guvernerom CBCG, Radojem Žugićem, o koristima zajedničke saradnje i važnim koracima CBCG ka osiguranju stabilnog i zdravog bankarskog sistema u Crnoj Gori.


Kao predsjedavajući Upravnog Obdora, šta naglašavate kao jedinstvenu korist CEF-a pogotovo za Crnu Goru i za ostatak konstituence? Kako bi opisali saradnju između CBCG i CEF-a, i šta ona predstavlja za Vaše zaposlene?


Crna Gora je ostvarila velike benefite od saradnje sa CEF-om, a kao najznačajniji bih istakao razmjenu dobre prakse i stručnih znanja, što ima za cilj dostizanje globalnih standarda i umrežavanje Crne Gore u sistem poslovanja naprednih zemalja.


Najveći dio saradnje Crne Gore i CEF-a odvija se preko Ministarstva finansija i CBCG. CEF je Crnoj Gori pružio značajnu podršku u snaženju promocije odgovornog upravljanja javnim sredstvima. Jedan od veoma važnih projekata odnosio se na profesionalizaciju uloge internih revizora i računovođa, tako da danas u javnom sektoru imamo veliki broj sertifikovanih revizora i računovođa sa međunarodnom potvrdom uspješnosti, koji su osposobljeni da vrše dalju edukaciju i  obuku, u zemlji i okruženju.


Što se tiče konkretne saradnje CBCG i CEF-a, ona se uglavnom odnosila na oblast stručnog usavršavanja. Zaposleni u CBCG su, tokom prethodnih godina, pohađali brojne seminare u organizaciji CEF-a, koji su pokrivali različite tematske oblasti: upravljanje rizicima, supervizija banaka, monetarna i finansijska statistika, interna revizija... Učešće u ovim obukama zaposlenima u CBCG omogućava da stiču i unapređuju svoja znanja i vještine, usvajaju dobru praksu i šire mrežu svojih poslovnih kontakata.


Koji su najveći izazovi i poduhvati CBCG u posljednje vrijeme?


CBCG se, u prethodnom periodu, suočavala sa određenim izazovima koji su prijetili da ugroze zdravlje bankarskog sistema, a time i finansijsku stabilnost zemlje. Izazovi su se, prije svega, odnosili na postojanje ranjivih banaka u sistemu i visoke nivoe nekvalitetnih kredita i kamatnih stopa. Zahvaljujući značajnim aktivnostima koje je CBCG inicirala i sprovela, danas imamo stabilan i siguran bankarski sistem, istorijski najniži nivo NPL-a i snižene kamatne stope, iako i dalje postoji prostor za njihov dalji pad i značajniju podršku bankarskog sistema realnom sektoru. 


Što se tiče najvećih dostignuća, istakao bih ostvarivanje značajnog stepena harmonizacije domaće regulative sa direktivama EU i osnaženu supervizorsku funkciju (što je postignuto kroz jačanje kadrovskih kapaciteta, vezivanje ove funkcije za odgovornost guvernera i formiranje Supervizorskog komiteta, kao i posebne organizacione jedinice za off-site kontrolu banaka). Takođe smo osnažili superviziju u dijelu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a u toku je proces razvoja pristupa zasnovanog na procjeni rizika.


Započeli smo i veoma važan projekat - riječ je o implementaciji nezavisne procjene kvaliteta aktive (AQR) svih banaka, što će doprinijeti adekvatnijem vrednovanju kolaterala u postupku klasifikacije aktive i izdvajanju rezervacija za potencijalne gubitke u bankama. Ovo će, u krajnjem, učiti ukupan bankarski sektor još stabilnijim i otpornijim.


Za kraj, nešto sasvim lično. Na šta ste najponosniji?


Najponosniji sam na kadar CBCG. Ova institucija može se pohvaliti zavidnom kvalifikacionom strukturom zaposlenih. Tako od ukupnog broja zaposlenih, 73% ima fakultetsko obrazovanje. U CBCG radi 65 magistara i 13 doktora nauka. Značajan je procenat zaposlenih koji su svoje akademske titule stekli na priznatim međunarodnim obrazovnim ustanovama, kao i onih koji su praktične vještine unaprijedili u najpoznatijim međunarodnim institucijama. poput MMF-a, Svjetske banke, Evropske centralne banke, Ujedinjenim nacijama...


Na pozicijama viceguvernera su tri cijenjena profesionalca: dr Zorica Kalezić, koja je pokrivala poziciju savjetnika izvršnog direktora Holandsko-belgijske konstituence u Svjetskoj banci, a potom u MMF-u, Miodrag Radonjić, vrsni ekonomista sa dugogošišnjim iskustvom u bankarskom sektoru i prof. dr Nikola Fabris, najmlađi redovni profesor na Beogradskom univerzitetu. 


Kvalitetan kadar, njihova posvećenost poslu, odlični međuljudski odnosi i timski rad garancija su za efikasno prevazilaženje svih izazova i kvalitetno obavljanju poslova koji su povjereni ovoj instituciji.