Intervju direktora Sektora za kontrolu banaka Dejana Vujačića za dnevni list „Pobjeda“


10/09/2019

Za osam mjeseci depoziti veći za 321 milion eura


Likvidnost banakaje na izuzetno visokom nivou. Koeficijent solventnosti je skoro dvostruko veći od propisanog, ukupna aktiva je veća više od devet odsto. Na osnovu podataka koje CBCG prikuplja na dnevnom nivou, ukupni depoziti za 13 banaka na kraju avgusta tekuće godine su iznosili 3,53 milijarde eura i veći su za 320,8 miliona eura ili 9,99 odsto u odnosu na kraj prošle godine, kazao je u intervjuu Pobjedi.


Dejan Vujačić, direktor Sektora za kontrolu banaka u Centralnoj banci, odgovarajući na pitanje kakvo je trenutno stanje u bankarskom sistemu i ima li razloga za nesigurnost.


Ovaj nivo depozita na kraju avgusta veći je i u odnosu na ukupne na 31. decembar 2018. za sistem koji je činio 15 banaka, odnosno uključivao Atlas banku i Invest banku Montenegro, koje su sada u stečaju. Ukupni depoziti na kraju avgusta tekuće godine su za 74 miliona eura veći u odnosu na kraj prošle godine za sistem sa 15 banaka. Na kraju jula tekuće godine, ukupni depoziti 13 banaka su iznosili 3,42 milijarde eura i veći su za 6,25 odsto u odnosu na 31. decembar 2018, kada su iznosili 3,22 milijarde. Navedeno predstavlja povećanje depozitnog potencijala 13 banaka za 201,3 miliona eura kazao je Vujačić. Činjenica da se na kraju avgusta tekuće godine depoziti nalaze na istorijskom maksimumu, nezavisno da li je u analizu uključeno 13 ili 15 banaka, ukazuje na izuzetno visoko povjerenje u stabilnost bankarskog sistema i rad Centralne banke, kao njegovog supervizora.


POBJEDA: Da li su sve banke u ovom periodu ostvarile rast depozita, ili ima i primjera gdje je konstatovan pad?


VUJAČIĆ: Na nivou pojedinačnih banaka, sve banke u sistemu, izuzev jedne, u periodu od 31. 12. 2018.godine do 31. 8. 2019. godine su ostvarile rast ukupnih depozita. Marginalni pad depozita jedne banke je posljedica njihove poslovne politike, odnosno planiranog smanjenja troškova finansiranja zbog visokog nivoa likvidne aktive.


POBJEDA: Kakvi su pokazatelji aktive, solventnosti...?


VUJAČIĆ: Tokom 2019, uprkos rezolucije u dvije male, nesistemske banke, nastavljen je trend rasta kapitalizovanosti, ukupne aktive, ukupnih depozita i likvidne aktive.


Na kraju jula tekuće godine, ukupna aktiva 13 banaka je iznosila 4,51 milijardi eura i veća je za 9,09 odsto u odnosu na kraj prošle godine kada je iznosila 4,13 milijarde eura. Na kraju juna tekuće godine, koeficijent solventnosti, kao relativni pokazatelj adekvatnosti kapitala, nalazi se na istorijskom maksimumu na nivou sistema i iznosio je 19,51 odsto, skoro dvostruko više od propisnog minimuma od 10 odsto.


POBJEDA: Ima li bilo kakvih problema u likvidnosti banaka na nivou sistema ili pojedinačno?


VUJAČIĆ: Likvidnost banaka je na izuzetno visokom nivou. Na osnovu podaka koje Centralna banka prikuplja na dnevnom nivou, ukupna likvidna aktiva na 31. avgust tekuće godine je iznosila 1,1 milijardu eura i veća je za 194, miliona eura u odnosu na nivo likvidne aktive 13 banaka na kraju prošle godine. Veća je za 114,2 miliona eura u odnosu na nivo likvidne aktive sistema od 15 banaka na kraju prošle godine. Sve navedeno ukazuje na izuzetnu likvidnu poziciju banaka, kao i njihov potencijal za podršku klijentima u budućem periodu.