Intervju bivše privremene upravnice Atlas banke u stečaju Tanje Terić za dnevni list „Pobjeda“


16/05/2019

Uz ugovor su pokrivani krediti jednih klijenata depozitima drugih


Sve radnje privremene uprave u Atlas banci, koja je sada u stečaju, odrađene su u skladu sa Zakonom o bankama. Bilo je i slučajeva da je iz depozita jednog klijenta naplaćen dio dospjelih obaveza drugih klijenata, a bilo je i situacija da su pojedini krediti u cjelosti naplaćeni iz depozita drugih klijenata, kazala je u intervjuu Pobjedi bivša privremena upravnica Atlas banke u stečaju Tanja Terić.


U slučajevima kada su klijenti Atlas banke dolazili sa zahtjevima za prenos depozita na partiju drugog klijenta koji je iskorišćen za zatvaranje kredita, bili su dužni da dostave adekvatan dokument na osnovu kojeg se vrši prenos na drugu partiju ugovor o pozajmici, ugovor o kupoprodaji, koji su morali biti ovjereni kod notara. Službenici banke su dužni da provjeravaju tu dokumentaciju, konsultuju se sa pravnom službom i dostavljaju privremenom upravniku na konačnu saglasnost ukoliko utvrde da će se buduća transakcija izvršiti u skladu sa zakonom kazala je Terić.


POBJEDA: U vrijeme privremene uprave da li su svi klijenti Atlas banke imali isti tretman?


TERIĆ: Svaki klijent banke je imao ista prava i isti tretman. Nijedan klijent nije doveden u neravnopravan položaj, tako da je svaka transakcija koja je bila osnovana, dokumentovana i u skladu sa moratorijumom realizovana. Za svaku transakciju naplate kredita iz depozita postojao je dokumentovani osnov za prenos sredstava sa jedne partije depozita na drugu, iz koje je kasnije izvršena naplata partija kredita u cjelosti ili djelimično.


Jedan od zadataka privremene uprave bio je i naplata potraživanja.


Kod kredita u kašnjenju, a kao obezbjeđenje je postojao depozit koji banka nije aktivirala, a bila je dužna u cilju naplate dospjelih potraživanja, u toku trajanja privremene uprave naplata dospjelih potraživanja vršena je iz kolaterala. Pored toga, jedan broj klijenata koji su uredno izmirivali svoje obaveze, a koji su imali depozit u banci, iskoristili su depozit za prijevremeno zatvaranje kredita.


POBJEDA: Da li je privremena uprava u skladu sa zakonom umanjila depozite Atlas banke za 21,8 miliona eura?


TERIĆ: Sve radnje privremene uprave bile su u skladu sa Zakonom o bankama. Naime, shodno članu 125 tog zakona, u toku trajanja moratorijuma privremeni upravnik obustavlja sva plaćanja, izuzev zarada i drugih ličnih primanja povjerilaca banke, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova neophodnih za redovno funkcionisanje banke. Shodno tom članu, Atlas banka je bila u obavezi da isplaćuje zarade klijentima, što je podrazumijevalo da dozvoli poslodavcu koji ima depozit u banci da prenese pripadajući iznos zarade postojećim klijentima, koji su već primali zaradu preko banke. To znači da je neophodno izvršiti interni prenos sa računa jednog na račun drugog klijenta, kako bi se omogućila isplata zarada u toku trajanja moratorijuma. Osim toga, shodno članu 127c dozvoljeno je prenošenje imovine i obaveza na drugu banku. S obzirom na to da je cilj uvođenja moratorijuma očuvanje likvidne pozicije banke, interni prenosi koji ne povećavaju obavezu Fonda za zaštitu depozita u toku trajanja moratorijuma su dozvoljeni i nije došlo do ugrožavanja likvidne pozicije banke. Ovim aktivnostima je samo došlo do smanjenja rizikom ponderisane aktive, odnosno smanjenja rizičnog profila, što je u potpunosti u skladu sa mandatom privremene uprave. S tim u vezi, naplate kredita iz depozita nijesu imale uticaja na likvidnu poziciju banke, već su, kao i transakcije definisane članom 127c, dovele do smanjenja rizičnog profila, takođe u skladu sa mandatom privremene uprave.


Sve ove aktivnosti su preduzete sa ciljem povećavanja vjerovatnoće uspješnosti dokapitalizacije banke, kroz poboljšanje njenih performansi tokom privremene uprave.


POBJEDA: Da li je CBCG kontrolisala ovaj segment i ako jeste koji je zaključak i da li su preduzete mjere i protiv koga?


TERIĆ: Tokom trajanja privremene uprave u Atlas banci, privremeni upravnik je CBCG dostavljao redovne mjesečne izvještaje. Ti izvještaji ne sadrže granularni presjek depozita i kredita banke.


Privremena uprava je sprovodila aktivnosti na smanjenju rizičnog profila, poboljšanju likvidne pozicije i naplate kredita. Na ovaj način, došlo je do naplate potraživanja od jednog broja nekvalitetnih kredita, čime se smanjio rizik neizvjesnosti, odnosno rizik potencijalnog gubitka. Naplatom kredita djelimično ili u cjelosti banka je smanjila nivo rizikom ponderisane aktive.   Tužilaštvo me nije kontaktiralo


POBJEDA: Da li Vas je Tužilaštvo kontaktiralo i tražilo informacije o pokrivanju kredita jednih klijenata depozitima drugih? 


TERIĆ: Tužilaštvo me nije kontaktiralo po ovom pitanju.