Završen projekat „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“


16/12/2021

Ceremonija zatvaranja projekta „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“, čiji je korisnik bila i Centralna banka Crne Gore, održana je danas u Banci Njemačke u Frankfurtu. 


Banka Njemačke je zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), Evropskom centralnom bankom (ECB) i Evropskom komisijom, realizovala program čiji je cilj bio dalje jačanje institucionalnih kapaciteta institucija krajnjih korisnika, posebno unapređenje njihovih analitičkih alata i politike, kao i prenošenje najboljih međunarodnih i evropskih standarda u nacionalnu praksu. Korisnice programa su bile Centralna banka Crne Gore, Centralna banka Albanije, Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Centralna banka Republike Kosovo, Narodna banka Republike Sjeverne Makedonije i Narodna banka Srbije. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Evropske Unije za podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka u zemljama kandidatima za članstvo u EU i potencijalnim kandidatima sa Zapadnog Balkana. Evropska unija dodijelila je dva miliona eura programu iz svog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).


Na danas održanom završnom sastanku Upravnog odbora Programa i završnom događaju u organizaciji Banke Njemačke, profesor Joakim Furmeling, član Izvršnog odbora Banke Njemačke, istakao je da je „ovaj program odličan primjer istinski kolaborativnog pristupa ESCB-a“.


Kroz zajedničke aktivnosti, ESCB se pokazao kao snažan partner u zajednici centralnog bankarstva i spreman je da podrži naše kolege sa Zapadnog Balkana u njihovim naporima da postignu najviše standarde za dobrobit svojih ekonomija i svog stanovništva,” kazao je Furmeling. 


Florian Hauzer, vođa tima u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, istakao je da „program predstavlja važan doprinos unapređenju ekonomskog upravljanja na Zapadnom Balkanu i da podržava pripremu centralnih banaka na Zapadnom Balkanu za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka.”


Tokom 33 mjeseca trajanja projekta, Banka Njemačke, 19 nacionalnih centralnih banaka i ECB organizovali su intenzivne programe obuke o ključnim pitanjima centralnog bankarstva i supervizije, sa 20 obuka za 360 stručnjaka. 


Obuka je bila posebno fokusirana na oblasti bankarske supervizije, finansijske stabilnosti, zaštite korisnika finansijskih proizvoda i finansijske inkluzije, oporavka i sanacije, monetarne politike, platnih sistema, statistike, usklađenosti i EU integracija, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije. Održane su i dvije radionice na visokom niovu na temu sanacije problematičnih kredita i upravljanja. Pored toga, realizovani su bilateralni programi i programi stažiranja čiji su korisnici bili eksperti iz šest zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo Zapadnog Balkana u EU. Predstavnici institucija korisnica istakli su važna dostignuća u oblasti zaštite korisnika finansijskih proizvoda, upravljanja deviznim rezervama, međunarodnih odnosa, platnih sistema, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sanacije finansijskih institucija i statistike.


I pored vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom, program je u potpunosti realizovan, zahvaljujući stalnoj podršci Evropske komisije, kao i veoma velikoj prilagodljivosti svih članova programa i stručnjaka koji su u njemu učestvovali. Tokom pandemije, digitalizacija i alati zasnovani na tehnologijama, zamijenili su tradicionalne sastanke.


Program je sprovela Banka Njemačke u partnerstvu sa Narodnom bankom Belgije, Bugarskom narodnom bankom, Češkom narodnom bankom, Bankom Grčke, Centralnom bankom Španije, Bankom Francuske, Hrvatskom narodnom bankom, Centralnom bankom Irske, Bankom Italije, Bankom Litvanije, Centralnom bankom Luksemburga, Mađarskom centralnom bankom, Centralnom bankom Holandije, Austrijskom narodnom bankom, Narodnom bankom Poljske, Bankom Portugalije, Narodnom bankom Rumunije, Bankom Slovenije i Narodnom bankom Slovačke. Evropska centralna banka je doprinijela implementaciji programa, a snimljen je kratak film sa utiscima učesnika u programu.