SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


13/05/2019

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas četrdeset petu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.


Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2018. godinu i Izvještaj o stabilnosti cijena za 2018. godinu. 


U Godišnjem izvještaju o radu Centralne banke Crne Gore u 2018. godini konstatovano je da je nastavljen trend ekonomskog rasta. Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, crnogorska ekonomija u prošloj godini rasla po stopi od 4,9%. Iako su većinu sektora karakterisali pozitivni trendovi, ključni nosioci rasta su bili građevinarstvo, industrija i turizam. 


Bankarski sistem su, tokom prethodne godine, karakterisali pozitivni trendovi, pa su tako, u jednogodišnjem uporednom periodu, sve ključne bilansne pozicije zabilježile rast. Ukupna aktiva banaka ostvarila je rast po stopi od 5,38%, krediti su povećani za 8,47%, ukupni depoziti banaka su povećani za 5,88%, dok je ukupni kapital zabilježio rast od 0,28%. Svi parametri kvaliteta aktive tokom 2018. godine zabilježili su poboljšanje, dok je koeficijent adekvatnosti kapitala na agregatnom nivou iznosio 15,63% na kraju 2018. godine, što je značajno iznad zakonom propisanog minimuma od 10%.


U dijelu Godišnjeg izvještaja koji se odnosi na ostvarivanje politike i ciljeva CBCG, ocijenjeno je da su aktivnosti ove institucije u 2018. godini bile usmjerene na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema kroz podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa. Shodno tome, Centralna banka je tokom 2018. godine kontinuirano radila na identifikaciji potencijalnih rizika i usmjeravala aktivnosti na očuvanje stabilnosti u bankarskom sektoru. U tom pravcu, Centralna banka je tokom 2018. godine uvela privremenu upravu u dvije banke, na osnovu rezultata neposrednih kontrola koji su pokazali da su obje banke kritično potkapitalizovane i nesolventne.


U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema u 2018. godini konstatovano je da su sistemski rizici tokom prethodne godine bili na umjerenom nivou. Ciklične ranjivosti nefinansijskog sektora su ublažene zahvaljujući visokoj stopi privrednog rasta od 4,9%, dok, sa druge strane, nivo javnog duga i dalje predstavlja izazov, iako mjere fiskalne konsolidacije pozitivno utiču na smanjenje ovog rizika. Na strani bankarskog sektora, izazovi se odnose na nivo loših kredita, iako oni bilježe kontinuirani pad. 


U ovom izvještaju je, dalje, konstatovano da rješavanje problema u IBM i Atlas banci nije imalo negativnih reperkusija po bankarski sektor i finansijski sistem Crne Gore. Nakon preuzimanja mjera prema ovim bankama, nastavljeni su pozitivni trendovi koji karakterišu bankarski sistem. Zaključeno je da su banke najstabilniji segment ekonomskog sistema, što se ogleda u kvalitetu aktive i stabilnosti indikatora poslovanja.


U Izvještaju o stabilnosti cijena za 2018. godinu konstatovano je da su u prethodnoj godini u Crnoj Gori, kao i u zemljama regiona i većini zemalja Evropske unije, zabilježene pozitivne godišnje stope inflacije, što je, u prvom redu, posljedica rasta cijena nafte na svjetskom tržištu, kao i viših cijena pojedinih prehrambenih proizvoda. Na višu stopu inflacije u Crnoj Gori u 2018. u odnosu na 2017. godinu uticali su nivo uvoznih cijena i administrativni razlozi (povećanje PDV-a i akciza). U decembru je godišnja inflacija mjerena potrošačkim cijenama iznosila 1,6%, dok je inflacija mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena (HICP) iznosila 1,5%. Prosječan rast potrošačkih cijena u 2018. godini iznosio je 2,6%.


Anketa Centralne banke je pokazala da većina banaka i privrednika očekuje da će u 2019. godini inflacija biti u rasponu od 1,5% do 3%. Prema ekspertskoj procjeni Centralne banke, inflacija u 2019. godine će biti u rasponu od 0,5% do 2,5%.


Savjet je danas razmatrao i kvartalne izvještaje o poslovanju banka i MFI na 31. decembar 2018. godine, kao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.