Pokrenut postupak javne nabavke za izbor konsultanta CBCG za implementaciju AQR-a


13/12/2019

Centralna banka Crne Gore kontinuirano sprovodi nadzor bankarskog sistema koga karakterišu pozitivni trendovi ključnih bilansnih pozicija. Sistem je likvidan, solventan i sa nekvalitetnim kreditima na rekordno niskom nivou u procentu od 4,62% ukupnih kredita. Stabilnost bankarskog sektora podržana je adekvatnom kapitalizacijom, tako da agregatni koeficijent solventnosti od 17,71% prevazilazi zakonski minimum od 10%.


Sa ciljem daljeg jačanja povjerenja u bankarski sistem, CBCG započela je sa pripremama za implemenaciju AQR-a, kao najefikasnijeg prudencionog instrumenta za procjenu kvaliteta aktive banaka. U tom pravcu, danas je formalno započet postupak javne nabavke za izbor konsultanta CBCG koji će biti zadužen za implementaciju procesa AQR-a u skladu sa ECB Priručnikom iz 2018. Sa ciljem da obezbijedimo najviši nivo transparentnosti i kredibilnosti procesa, definisani su strogi kriterijumi sa namjerom da se izabere i angažuje reputabilni međunarodni konsultant.


Za ovu namjenu CBCG je obezbijedila sredstva u iznosu od 790.000 eura, što predstavlja cjelokupan iznos specijalnih rezervi CBCG, a što potvrđuje posvećenost institucije kredibilnoj i kvalitetnoj realizaciji ovog značajnog projekta.


Na ovom linku se nalazi tenderska dokumentacija za ovaj postupak javne nabavke.