Održana 70. sjednica Savjeta Centralne banke


30/07/2020

Danas je održana 70. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Centralne banke, dr Radoje Žugić.


Na današnjoj sjednici usvojen je četvrti set mjera Centralne banke Crne Gore usmjerenih na ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa na finansijski sistem i realnu ekonomiju. Ovaj set mjera, kojim se targetiraju sektori koji su najpogođeniji aktuelnom krizom, komplementaran je sa trećim paketom mjera koje je nedavno usvojila Vlada Crne Gore.


Četvrti set mjera CBCG obuhvata sljedeće:


1. Moratorijum na otplatu kredita iz prioritetnih sektora


Prvom mjerom se propisuje obaveza banaka da odobre moratorijum korisnicima kredita iz sektora turizma (ovo se odnosi na kredite fizičkih i pravnih lica i preduzetnika o kojima banke izvještavaju CBCG kao o kreditima za „usluge pružanja smještaja i ishrane“ ili kreditima „za pripremu turističke sezone“) i sektora poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (ovo se odnosi na kredite fizičkih i pravnih lica i preduzetnika o kojima banke izvještavaju CBCG kao o kreditima za „poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo“).


Pravo na moratorijum, koji se može iskoristiti u periodu od 1. septembra 2020. godine do zaključno sa 31. avgustom 2021. godine, imaju korisnici kredita iz pomenutih sektora koji ispunjavaju dva uslova: da na dan 31.12.2019. godine nijesu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana i da na taj dan njihov kredit nije bio klasifikovan u kategoriju nekvalitetne aktive.


Moratorijum na otplatu kredita podrazumijeva privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnice, kamate, zatezne kamate i dr.). Navedeno podrazumijeva da korisnik kredita neće plaćati anuitete (glavnicu i kamatu) tokom perioda trajanja moratorijuma. Banke će za vrijeme trajanja moratorijuma obračunavati redovnu, nepromijenjenu ugovorenu kamatu i ona se, shodno danas usvojenoj odluci, može izmiriti na jedan od tri načina:


     a. plaćanje kamate za vrijeme trajanja moratorijuma u skladu sa ugovorenom dinamikom iz plana otplate kredita,


     b. plaćanje ukupnog iznosa obračunate, a neplaćene kamate za vrijeme trajanja moratorijuma po isteku moratorijuma ili


     c. pripisivanje obračunate, a neplaćene kamate za vrijeme trajanja moratorijuma glavnici duga po isteku moratorijuma.


2. Odobravanje i restrukturiranje kredita korisnicima iz prioritetnih sektora


Drugom mjerom se daje mogućnost bankama da kredite koje odobre ili restrukturiraju korisnicima iz pomenutih sektora, u periodu od 1. septembra 2020. do zaključno sa 31. avgustom 2021. godine, mogu tretirati kao kredite iz klasifikacione kategorije „A“. Ovim se stimuliše odobravanje i restrukturiranje kredita, s obzirom da banke neće imati potrebu za dodatnim kapitalom po ovom osnovu.


Analizirajući kreditnu aktivnost banaka, Savjet CBCG je zaključio da su određene banke, tokom krize, odobrile nove kredite u iznosu koji je na istom ili višem nivou u odnosu na uporedni period, dok su pojedine zabilježile pad kreditiranja. Imajući u vidu da banke posluju na jedinstvenom tržištu, Savjet CBCG je pozvao banke kod kojih je zabilježen pad kreditiranja da pojačaju svoju kreditnu aktivnost.


Savjet CBCG je, takođe, naglasio važnost preporuke koju je CBCG ranije uputila bankama, a odnosi se na potrebu zadržavanja iste politike naknada i tarifa u periodu trajanja krize.