Održana 54. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore


16/12/2019

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 54. sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.


Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za oktobar 2019. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2019. godini. Konstatovano je da je bankarski sistem stabilan, siguran i bez sistemskih ranjivosti i izraženo očekivanje da će ovakvu ocjenu potvrditi i međunarodne monetarne institucije.


Savjet je usvojio Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu, koji je pripremljen na osnovu izvršenja finansijskog plana za deset mjeseci 2019. godine i projekcija očekivanih prihoda i rashoda u narednoj godini. Finansijskim planom, pripremljenim u skladu sa principima racionalnog i odgovornog poslovanja, obezbijeđuju se uslovi za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija CBCG.


Na današnjoj sjednici, Savjet je razmatrao i usvojio izvještaje o poslovanju MFI, lizing i faktoring društava i Investiciono-razvojnog fonda na dan 30.09.2019. godine. Konstatovano je da je u sektoru mikrokreditiranja u ovom periodu u odnosu na kraj drugog kvartala 2019. godine ostvaren rast ukupnog kapitala od 5% i rast likvidnih sredstava od 29,9%, uz pad bruto nekvalitetnih kredita od skoro 2%. Što se tiče poslovanja lizing društava, ovaj sektor je u trećem kvartalu tekuće godine karakterisala stabilnost, pozitivan finansijski rezultat i rast aktive, potraživanja i kapitala. Faktoring sektor, koga čini samo jedno faktoring društvo, zabilježio je, u trećem kvartalu ove godine, rast ukupne bilansne sume od 2,2%, rast ukupnog kapitala od 1,3% i rast likvidnih sredstava od 2,3%. U Izvještaju o poslovanju Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore na dan 30.09.2019. godine konstatovano je da je poslovanje IRF-a u trećem kvartalu 2019. godine karakterisao rast ukupnih kredita od 2,8%, te pad bruto kredita koji kasne s otplatom preko 30 dana od 22,3%, odnosno kredita koji kasne s otplatom preko 90 dana od 27,8%. 


Savjet je danas usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za III kvartal 2019. godine. Tokom prvih devet mjeseci tekuće godine evidentirano je povećanje aktivnosti u građevinarstvu (rast vrijednosti izvršenih građevinskih radova od 18,7% u odnosu na isti period 2018. godine) i turizmu (rast broja dolazaka turista od 16,4% u odnosu na isti period 2018. godine). Pozitivnim su ocijenjeno povećanje neto priliva stranih direktnih investicija od 22,5% u poređenju sa istim periodom prošle godine, kao i smanjenje deficita tekućeg računa od 3% u odnosu na isti period prošle godine, što je rezultat povećanja suficita na računu usluga i sekundarnog dohotka.   


Savjet je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Kontnom okviru za banke, čime se obezbjeđuje da banke, počev od 1. januara 2020. godine, otpočnu sa primjenom Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 16 (MSFI 16 – Lizing), koji propisuje obavezu da se kod primaoca lizinga (zakupca) skoro sva sredstva sa pravom korišćenja dužim od 12 meseci priznaju kao osnovno sredstvo. 


Na osnovu Izvještaja o kretanju cijena za III kvartal 2019. godine, koga je danas usvojio Savjet, konstatovano je da su potrošačke cijene, tokom trećeg kvartala 2019. godine, zabilježile neznatan rast od 0,1%. Prosječna stopa potrošačkih cijena (prvih devet mjeseci 2019. godine u odnosu na isti period prethodne godine) iznosila je 0,3%, dok su cijene na godišnjem nivou u septembru bile niže za 0,2%. U Izvještaju se, dalje, navodi da modelska prognoza za decembar 2019. godine projektuje inflaciju u rasponu od 0,3% do 1,2%, sa centralnom tendencijom od 0,8%. Ekspertska procjena CBCG je slična modelskoj i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od 0,3% do 1,3%. 


Savjet je usvojio i Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za III kvartal 2019. godine koji su ukazali da su u ovom periodu, u odnosu na prethodni kvartal, kreditni standardi za privredu i stanovništvo ublaženi, što banke vide kao posljedicu povećane konkurencije na tržištu. U narednom kvartalu banke očekuju dalji nastavak ublažavanja kreditnih standarda za kredite koji će se odobravati privredi, dok za stanovništvo očekuju pooštravanje standarda, posebno za odobravanje potrošačkih i ostalih kredita.


Na današnjoj sjednici, Savjet je donio Rješenje o izdavanju dozvole za rad društva za otkup potraživanja ''Foldana Financial" d.o.o. Podgorica i Rješenje o izdavanju dozvole za rad  MFI ''Moj kredit'' d.o.o. Podgorica.


Uz navedene materijale, Savjet je razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.