Obavještenje u vezi sa pružanjem usluga plaćanja sa povraćajem gotovine (Purchase with cash back)


04/02/2020

Centralna banka Crne Gore i Ministarstvo finansija Crne Gore potvrđuju da u Crnoj Gori ne postoje regulatorne prepreke za pružanje usluge plaćanja sa povraćajem gotovine (Purchase with cash back), odnosno keš-bek usluge, te da odluku o implementaciji pomenute usluge na tržištu Crne Gore treba donijeti u okviru kartičnih sistema plaćanja, izdavalaca i prihvatilaca platnih usluga.  


Usluga keš-bek predstavlja uslugu koja klijentu omogućava da podigne gotovinu, kao dodatnu uslugu prilikom kupovine robe, uz korišćenje platne kartice na platnom mjestu kod trgovca koji posjeduje POS terminal u svom prostoru. U praksi, to bi značilo da, ako potrošač, na primjer, kupi robu u vrijednosti od 200 eura, uz platnu karticu u supermarketu, ima mogućnost i da podigne određeni  iznos gotovine (npr.  50 eura) na blagajni, prilikom kupovine svojom platnom karticom. Potrošač daje ovlašćenje za obje transakcije istovremeno, odnosno za kupovinu i podizanje novca, unoseći svoj PIN kod na POS terminalu. Iznos koji bi u konkretnom primjeru bio povučen sa računa potrošača iznosi 250 eura. Usluga keš- bek predstavlja jedan od načina za podizanje gotovine u područjima gdje nije dovoljno razvijena bankarska mreža.


Povlačenje gotovine u okviru usluge keš-bek na prodajnom mjestu trgovca moguće je isključivo u kombinaciji sa kupovinom robe ili usluga plaćenih putem platne kartice. Nije propisana minimalna vrijednost kupljene robe kao uslov za podizanje gotovine. Maksimalni iznos povlačenja gotovine je definisan pravilima rada kartičnih sistema plaćanja, pri čemu trgovac može odrediti niži iznos od uobičajenog, o čemu je dužan obavijestiti potrošača.


Usluga keš-bek može biti omogućena u svim objektima koji obavljaju komercijalnu djelatnost i prihvataju kartice kao sredstvo plaćanja - u trgovinama, kioscima, supermarketima, megamarketima itd. Nije potrebno izdavanje posebnog odobrenja, odnosno licence za trgovce, jer se ova usluga ne smatra platnom uslugom u smislu  Zakona o platnom prometu. Osim toga, trgovcima nije nametnuta obaveza da ispune dodatne administrativne obaveze radi usklađivanja sa pravilima o PDV-u, niti su spriječeni da oduzmu ukupni iznos ulaznog PDV-a na koji imaju pravo. Takođe, PDV ne treba da se obračunava na iznos naknade za uslugu koju trgovac ispostavlja banci prihvatiocu. 


Iz perspektive trgovaca, usluga keš-bek bi značila da će iznos novca koji je predat potrošaču biti direktno prebačen na račun trgovca, a u skladu sa ugovorom koji isti ima po osnovu prihvata kartica na POS trgovačkim lokacijama sa bankom prihvatiocem. 


Na taj način će trgovac postupati u skladu sa postojećom obavezom prema Zakonu o sprječavanju nelegalnog poslovanja, pri čemu su sva pravna lica i preduzetnici, uključujući trgovce, u obavezi da deponuju cjelokupan iznos gotovog novca koji posjeduju, a koji premašuje određeni prag (u rasponu od 2.000 EUR do 20.000 EUR, u zavisnosti od veličine specifičnog poslovnog subjekta) na sopstvene transakcione račune najkasnije u 14.00 sati sljedećeg radnog dana.


Prema propisima, trgovac nema obavezu izdavanja fiskalnog računa za iznos gotovine koji je na ovaj način povučen. Dovoljno je da se iznos povraćaja novca u okviru usluge cash-back zabilježi samo na slip isječcima sa POS terminala radi usklađenosti sa pravilima Uredbe o poreskoj registar kasi. Odštampani isječak treba da prikaže zasebno iznos kupljene robe ili usluga, iznos povučenog novca u okviru usluge keš-bek i ukupan iznos transakcije. Važeći propisi već nalažu da trgovci čuvaju u svojoj evidenciji jedan originalni primjerak svakog isječka sa POS terminala.


Na dnevnim izvještajima fiskalne kase  treba izdvojiti  isplaćenu gotovinu iz ukupnog prometa jer nije oporeziva, radi slaganja ostvarenog prometa i primljene gotovine i plaćanja robe preko POS terminala.


Potrebno je da poreski obveznici u maloprodaji prilikom isplate gotovine za usluge keš-bek vode posebnu evidenciju o isplaćenoj gotovini.