Nova pravila računanja kašnjenja u ispunjavanju obaveza prema kreditnim insitucijama neće uticati na obračun zatezne kamate


22/03/2023

Od 1. aprila 2023. godine počeće primjena odredbe Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija kojom se utvrđuju uslovi i pravila za stupanje dužnika u status neispunjavanja obaveza, čime se uvode posebna pravila računanja, odnosno brojanja dana kašnjenja u ispunjavanju obaveza dužnika.


Primjena novih pravila za stupanje dužnika u status neispunjenja obaveza imaće uticaj na regulatorni tretman pojedinih izloženosti, dok će se računanje dana kašnjenja u otplati obaveza prema bankama i obračun zatezne kamate za kašnjenje, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, vršiti na isti način kao i prije primjene navedene regulative.


Centralna banka Crne Gore sprovela je više analiza u cilju ocjene spremnosti kreditnih institucija da otpočnu sa primjenom nove regulative, kao i analizu uticaja na nivo nekvalitetnih kredita. Na osnovu podataka dostavljenih od strane kreditnih institucija, očekivani uticaj primjene novih pravila na nivo nekvalitetnih kredita neće imati materijalan značaj. 


Podsjećamo da je Odluka o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija dio novog regulatornog okvira koji je u primjeni od 1. januara 2022. godine, a koji je u potpunosti usklađen sa relevantim regulatornim okvirom Evropske unije.