Lakši pristup bankarskim uslugama, uz jednostavnu uporedivost naknada


09/01/2023

Zakon o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama, od danas je u primjeni. Usvajanjem i primjenom ovog Zakona, Crna Gora je regulatorni okvir iz ove oblasti u potpunosti uskladila sa Direktivom 2014/92/EZ o uporedivosti naknada povezanih sa računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje sa osnovnim uslugama (Payment Accounts Directive – PAD).

Primjena ovog Zakona otvara mogućnost bolje informisanosti potrošača, kao preduslov za veću zaštitu njihovih prava, lakše uporedivosti naknada za platne usluge povezane sa računom za plaćanje, povećanje konkurentnosti na tržištu, smanjenje troškova i administrativnih poteškoća prilikom prebacivanja računa za plaćanje i razvoja inovacija u oblasti pružanja finansijskih usluga potrošačima. Takođe, Zakon otvara mogućnost finansijske uključenosti za one potrošače koji nisu u stanju da otvore račun za plaćanje zbog prebivališta ili loše finansijske situacije.


Ovaj Zakon se odnosi isključivo na potrošače, odnosno na svako fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama u svrhe koje nijesu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju, već samo za lične potrebe.


Ovim zakonom postiže se sljedeće:


  • Obezbjeđuje se dodatna transparenost i lakša uporedivost naknada u vezi sa računima za plaćanje potrošača, čime se unapređuju usluge platnog prometa, a potrošačima omogućava da lakše izaberu pružaoca platnih usluga čije će platne usluge koristiti. Ovo se dodatno obezbjeđuje objavljivanjem jedinstvene liste uporedivih naknada povezanih sa računima za plaćanje potrošača na internet stranici Centralne banke Crne Gore. Ovim rješenjem potrošačima je omogućeno da na jednostavan i praktičan način uporede ponude različitih banaka i donesu odluku o tome koji račun za plaćanje najbolje odgovara njihovim potrebama (link);


  • Povećanje nivoa zaštite potrošača kod ugovaranja i korišćenja računa za plaćanje, na način što se pružaoci platnih usluga obavezuju da u svim predugovorima, ugovorima i reklaminim informacijama namijenjenim potrošačima, koriste pojmove iz liste najreprezentativnijih usluga, čime se potrošačima obezjeđuje standardizovana, jedinstvena i jasna informacija;


  • Pružaoci platnih usluga se obavezuju da najmanje jednom godišnje, bez naknade informišu potrošače o svim naplaćenim naknadama i kamatama, čime se obezbjeđuje da potrošači na jednom dokumentu imaju pregled troškova po ovom osnovu na godišnjem nivou;


  • Stvaraju se uslovi da prebacivanje računa za plaćanje potrošača vrši jedan pružalac platnih usluga na drugog, pri čemu se postupak pokreće zahtjevom potrošača, a sve ostale aktivnosti obavljaju pružaoci platnih usluga. Naime, do sada je potrošač, ukoliko želi da promijeni pružaoca platnih usluga, to morao da sprovede lično, što je - sa pratećim administrativnim zahtjevima, predstavljalo opterećenje. Od danas, ukoliko potrošač želi da promijeni kreditnu instituciju, biće dovoljno da se obrati novoj banci i ovlasti je da umjesto njega izvrši prenos svih ili određenih platnih usluga koje je koristio kod prethodne kreditne institucije. Potrošačima se tako omogućava znatno jednostavnije prebacivanje računa za plaćanje bez velikog administrativnog i finansijskog opterećenja;


  • Kroz obavezivanja kreditnih institucija da nude “račun za plaćanje sa osnovnim uslugama” omogućava se licima sa zakonitim boravkom u Crnoj Gori koja nemaju otvoren račun, da imaju pravo da otvore račun. Usluge povezane sa ovim računom, kreditna institucija pruža bez naknade ili uz razumnu naknadu, osim usluga platnih transakcija putem kreditnih kartica za koje može naplatiti naknade prema svojoj uobičajenoj politici određivanja cijena. 


U cilju zaštite potrošača koji pripadaju osjetljivoj grupi, kreditna institucija je dužna da određene usluge povezane sa računom za plaćanje sa osnovnim uslugama pruža bez naknade. To su usluge koje omogućavaju otvaranje, vođenje i ukidanje računa za plaćanje; usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na račun za plaćanje; usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca sa računa za plaćanje, na šalteru ili bankomatu tokom ili van radnog vremena kreditne institucije, kao i prvih deset nacionalnih platnih transakcija u mjesecu. Takođe, za ovu grupu potrošača, usluge direktnih zaduženja, usluge platnih transakcija putem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta, kao i usluge kreditnih transfera, uključujući trajne naloge, na terminalima, šalterima i putem interneta ako su dostupni, novim zakonom kreditna institucija smije naplatiti najviše u visini od 70% naknade koju naplaćuje drugim vlasnicima računa za plaćanje osnovnih usluga.


Spisak kreditnih institucija koje otvaraju i vode račune za plaćanje sa osnovnim uslugama, može se naći na sljedećem linku.