Guverner Žugić sa saradnicima razgovarao sa predstavnicima Evropske centralne banke


21/11/2020

Predstavnici Centralne banke Crne Gore i Evropske centralne banke održali su video konferenciju, posvećenu dijalogu na visokom nivou. Delegaciju ECB-a predvodili su Fabio Panetta, član izvršnog odbora ECB-a i Hans Joachim Klöckers, direktor Generalnog direktorata za međunarodne i evropske odnose u ECB-u. 


Guverner Žugić prezentovao je predstavnicima ECB-a najnovije podatke koji oslikavaju stanje u ekonomiji Crne Gore, sa posebnim akcentom na uticaj pandemije koronavirusa na privredu, fiskalni i finansijski sektor. „Crnogorska ekonomija će u 2020. godini, usljed negativnog uticaja pandemije koronavirusa, ostvariti snažan pad”, saopštio je guverner Žugić i dodao da je, prema zvaničnim podacima MONSTAT-a, u prvoj polovini tekuće godine ostvaren pad od 10,3%, dok je procjena CBCG da će pad u 2020. godini iznositi oko 17%. Po riječima Žugića, posebno su veliki izazovi u fiskalnoj sferi, gdje su nepredviđeni troškovi i pad budžetskih prihoda uslovili rast deficita, što se, dalje, odražava na rast javnog duga.


„Banke su, za sada, pokazale visoku otpornost na krizu uslovljenu pandemijom koronavirusa, što je posljedica prethodne uspješne konsolidacije ovog sektora, kao i proaktivnog djelovanja CBCG koja je, od početka krize, odnosno od marta tekuće godine, implementirala pet paketa mjera, usmjerenih na jačanje likvidnosti i solventnosti banaka, kao i snažnu podršku realnom sektoru i građanima“, istakao je guverner Žugić. 


Guverner Žugić zahvalio se predstavnicima ECB-a na repo liniji na osnovu EUREP instrumenta koja je ranije dogovorena sa mogućnošću povlačenja sredstava u iznosu do 250 miliona eura za podršku sistemskoj likvidnosti.


U nastavku sastanka, viceguverneri CBCG, Nikola Fabris, Miodrag Radonjić i Zorica Kalezić prezentovali su predstavnicima ECB-a makroekonomske trendove u Crnoj Gori, upravljanje međunarodnim rezervama i efekte monetarne politike CBCG, te tekuće aktivnosti CBCG, koje su prioritetno usmjerene na implementaciju revizije kvaliteta aktive bankarskog sistema (AQR), dalje snaženje regulative i modernizaciju platnog prometa. 


Tokom dijaloga, predstavnici ECB-a objasnili su ekonomsku i finansijsku situaciju u Eurozoni. 


Predstavnici ECB-a su se saglasili sa objašnjenjem mjera CBCG i Vlade Crne Gore i istakli da je potrebno razmišljati o novim izazovima koje će kriza donijeti, a što će usloviti potrebu definisanja dodatnih mjera usmjerenih na oporavak u srednjem roku. Strukturne reforme moraju biti u fokusu definisanja budućih politika, dok se u bankarskom sektoru posebno treba usmjeriti na praćenje nivoa nekvalitetnih kredita i preduzimanje mjera u pravcu njihovog održavanja na nivou koji neće predstavljati rizik po finansijsku stabilnost. 


Dogovoren je nastavak dijaloga i saradnje između dvije institucije, u cilju pružanja adekvatnih odgovora na izazove koje je donijela novonastala situacija, kao i na planu što bolje pripreme Crne Gore kao dio procesa pristupanja EU.