DEMANTI


12/08/2021

U vezi sa tekstom objavljenim u Dnevnom listu Dan 12.08.2021. pod nazivom „Žugić dozvolio da Prva i Zapad banka krše zakon“ objavljujemo sledeći


D E M A N T I


Navod novinara da je „Žugić dozvolio da Prva i Zapad banka krše zakon“ gruba je neistina, očigledno usmjerena na narušavanje integriteta guvernera Žugića i kredibiliteta Centralne banke Crne Gore.


Mogućnost privremenog povećanja izloženosti prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica iznad propisanog limita bila je data svim bankama u sistemu, te nema ni pomena o navodnom povlašćenom položaju za Prvu i Zapad banku.


Ovo je lako provjeriti uvidom u Odluku o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem, koju je Savjet CBCG usvojio 2. aprila 2020. godine. Pomenutim aktom je definisano da „banka može, uz prethodno odobrenje Centralne banke, odobriti kredit ili drugu izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica, tako da ukupna izloženost prema tom licu, odnosno grupi povezanih lica prelazi propisane limite izloženosti”. Cilj donošenja ove privremene mjere je ublažavanje negativnih efekata pandemije na korisnike kredita, u prvom redu preduzetnike i pravna lica, posebno u dijelu otežanog pristupa sredstvima banaka, neophodnih za prevazilaženje poteškoća u poslovanju.


Osim Prve i Zapad banke, mogućnost prekoračenja limita izloženosti koristile su i druge banke u sistemu, što je novinar, slučajno ili namjerno, „previdio“.


Napominjemo da je primjena ove mjere istekla zaključno sa 30. junom 2021. godine, uvažavajući normalizaciju poslovanja u kontekstu pandemije.