Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 07. 11. 2022. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31. 10. 2022. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.10.2022. g. bilo je 85.335 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30.09.2022. g. kada je bilo evidentirano 86.265 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do smanjenja broja za 1,08%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.10.2022. g. bio je 56.933 i u odnosu na stanje od 30.09.2022. g. kada je bilo evidentirano 55.336 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 2,89%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31. 10. 2022. g.


Na 31.10.2022. g. u blokadi je bilo 19.318 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.09.2022. g. kad je bilo u blokadi 19.379 izvršnih dužnika, manje za 0,31%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.873 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30.09.2022. g. kad je bilo u blokadi 15.638 privrednih subjekata, više za 1,50%.


U vrijednosnom smislu, na 31.10.2022. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 976.090.675,26 eura, što je u odnosu na 30.09.2022. g. kada je dug iznosio 967.408.818,06 eura, više za 0,90%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 949.419.626,63 eura, što je u odnosu na 30.09.2022. g. kada je dug iznosio 940.071.544,05 eura, više za 0,99%.


Važno je napomenuti, da je na 31.10.2022. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 25,75% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 251.329.110,88 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 46,41% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 453.022.107,74 eura. 


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31. 10. 2022. g.


Dana 31.10.2022. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.469 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 28.893.246,89 eura što čini 2,96% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.849 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 947.197.428,37 eura, što čini 97,04% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društvima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.