Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 05. 11. 2021. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31.10.2021. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.10.2021. g. bilo je 79.588 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30.09.2021. g. kada je bilo evidentirano 79.128 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,58%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.10.2021. g. bio je 52.274 i u odnosu na stanje od 30.09.2021. g. kada je bilo evidentirano 51.972 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,58%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31.10.2021. g.


Na dan 31.10.2021. g. u blokadi je bilo 19.149 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.09.2021. g. kad je bilo u blokadi 19.084 izvršnih dužnika, više za 0,34%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.432 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30.09.2021. g. kad je bilo u blokadi 15.384 privrednih subjekata, više za 0,31%.


U vrijednosnom smislu, na 31.10.2021. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 864.292.114,52 eura, što je u odnosu na 30.09.2021. g. kada je dug iznosio 850.782.440,72 eura, više za 1,59%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 837.465.824,27 eura, što je u odnosu na 30. 09. 2021. g. kada je dug iznosio 824.015.871,22 eura, više za 1,63%.


Važno je napomenuti, da je na 31.10.2021. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 23,02% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 198.930.855,71 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 44,22% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 382.167.331,78 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31.10.2021. g.


Dana 31.10.2021. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.530 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 66.044.467,56 eura što čini 7,64% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.619 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 798.247.646,96 eura, što čini 92,36% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.