Zakoni


- Zakon o Centralnoj banci Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 40/10, 46/10, 6/13, 70/17)


- Zakon o Savjetu za finansijsku stabilnost
(„Sl. list Crne Gore“ br. 44/10)


- Zakon o stečaju i likvidaciji banaka
(„Sl. list RCG“ br. 47/01 i „Sl. list Crne Gore“ br. 62/08, 44/10, 72/19)


- Zakon o kreditnim institucijama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20, 8/21)


- Zakon o sanaciji kreditnih institucija
(„Sl. list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20, 8/21)
 
 


- Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 20/15, 37/17, 43/18)


Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR
(„Sl. list Crne Gore“ br. 46/15, 59/16)


Zakon o potrošačkim kreditima
(„Sl. list Crne Gore“ br. 35/13, 73/17, 72/19, 08/21)


Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 73/17, 44/20) 


Zakon o zaštiti depozita
(„Sl. list Crne Gore“ br. 72/19)


Zakon o Investiciono – razvojnom fondu Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 88/09, 40/10, 80/17)


- Zakon o platnom prometu
(„Sl. list Crne Gore“ br. 62/13, 6/14)- Zakon o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 145/21)


Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 145/21) 
 
 


- Zakon o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom
(„Sl. list RCG“ br. 45/05 i „Sl. list Crne Gore“ br. 62/08, 40/11, 62/13, 70/17)
 


- Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 33/14, 44/18, 73/19, 70/21)
 


- Zakon o visini stope zatezne kamate 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 83/09, 75/18)
 


- Zakon o izvršenju i obezbjeđenju   
(„Sl. list Crne Gore“ br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/17, 76/17, 25/19)


- Zakon o mjenici 
(„Sl. list RCG“ br. 45/05)


- Zakon o privrednim društvima 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 65/20, 146/21)


- Zakon o preuzimanju akcionarskih društava 

   („Sl. list Crne Gore“ br. 18/11, 52/16)


- Zakon o računovodstvu 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 145/21)


- Zakon o reviziji 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 01/17)


- Zakon o tržištu kapitala

   („Sl. list Crne Gore“ br. 01/18)


- Zakon o investicionim fondovima 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 54/11, 13/18)


- Zakon o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana
(„Sl. list RCG“ br. 55/03, 11/04 i „Sl. list Crne Gore“ br. 73/10)