Platni promet sa inostranstvom


Centralna banka Crne Gore otvara račune u inostranstvu u cilju izvršavanja funkcija definisanih Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore. Za obavljanje poslova platnog prometa sa inostranstvom Centralna banka ima aktivne račune kod više stranih centralnih i poslovnih banaka. U kontinuitetu unapređuje postojeće i ostvaruje nove korespondentske odnose sa inostranim poslovnim partnerima za potrebe poslova platnog prometa sa inostranstvom kao i za potrebe investiranja sredstava međunarodnih rezervi. 


Shodno zakonskim odredbama, u okviru poslova platnog prometa sa inostranstvom realizuju se sva plaćanja prema inostranstvu u ime i za račun Centralne banke Crne Gore, u ime i za račun državnih organa i organizacija kao i po osnovu investiranja sredstava medjunarodnih rezervi. Usluge platnog prometa sa inostranstvom obavljaju se uz poštovanje principa međunarodne bankarske prakse, standarda i evropske regulative.