Finansijske i bankarske operacije


U poslove finansijskih i bankarskih operacija spadaju:


  • upravljanje međunarodnim rezervama,
  • platni promet sa inostranstvom,
  • implementacija instrumentata monetarne politike i 
  • poslovi depozitara, bankara i fiskalnog agenta.


U upravljanju međunarodnim rezervama, obavljaju se plasmani raspoloživih sredstava na način utvrđen aktima Centralne banke, a u skladu sa aktuelnom situacijom na međunarodnom finansijskom tržištu. 


U okviru platnog prometa sa inostranstvom, realizuju se sva plaćanja prema inostranstvu u ime i za račun Centralne banke i za račun države i državnih organa.


U cilju aktivnog sprovođenja monetarne politike, CBCG je zadužena za implementaciju zakonom definisanih instrumenata, na način utvrđen adekvatnim aktima.


Poslovi depozitara, bankara i fiskalnog agenta su poslovi koje CBCG obavlja za račun države i državnih organa i organizacija. U okviru poslova fiskalnog agenta, CBCG sprovodi aukcije državnih zapisa.