Kreditni poslovi


U slučaju potreba za likvidnošću banaka, Centralna banka može davati kredite bankama kao:


  • Dnevni kredit za likvidnost,
  • Noćni kredit za likvidnost i
  • Kratkoročni kredit za likvidnost.


Centralna banka može dati banci kredit za likvidnost pod uslovom da je banka solventna i da je kredit obezbijeđen hartijama od vrijednosti koje je emitovala država Crna Gora, države članice Evropske unije i međunarodne finansijske institucije ili drugim sredstvima obezbjeđenja koje Centralna banka ocijeni prihvatljivim, osim nepokretnosti. Minimalna nominalna vrijednost hartija od vrijednosti, odnosno tržišna  vrijednost drugih sredstava obezbjeđenja koja se daju za obezbjeđenje kredita za likvidnost mora iznositi 110% vrijednosti kredita. Ukoliko njihova tržišna vrijednost padne za više od 5 procentnih poena u odnosu na inicijalno ugovoreni procenat za obezbjeđenje tog kredita, banka je dužna da, na zahtjev Centralne banke, obezbijedi dodatna sredstva obezbjeđenja ili da vrati dio kredita.


Dnevni kredit za likvidnost banka uzima ukoliko u toku radnog dana nema dovoljno sredstava za izvršavanje svih dospjelih obaveza i može ga koristiti pod uslovom da je za održavanje dnevne likvidnosti iskoristila 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve. CBCG na iznos pozajmljenih sredstava zaračunava kamatu, po stopi od 1,5% na godišnjem nivou.


Banka je dužna da dnevni kredit vrati Centralnoj banci istog radnog dana, najkasnije do isteka vremena predviđenog za razmjenu poruka za platne transakcije u skladu sa Dnevnim terminskim planom rada RTGS sistema. Ukoliko banka do predviđenog roka ne vrati dnevni kredit, CBCG, bez zahtjeva banke, odobrava banci noćni kredit za likvidnost u iznosu nevraćenog dnevnog kredita.


Noćni kredit za likvidnost Centralna banka odobrava banci, ukoliko banka na kraju isteka vremena predviđenog za razmjenu poruka za platne transakcije nema dovoljno sredstava za izvršavanje dospjelih obaveza. Na iznos odobrenog noćnog kredita, Centralna banka naplaćuje kamatu po stopi od 2% na godišnjem nivou.


Banka je dužna da noćni kredit, uključujući i pripadajuću kamatu, vrati Centralnoj banci narednog radnog dana do 10:00 časova. Ukoliko banka u propisanom roku ne vrati noćni kredit, CBCG za period od dana dospjelosti do dana naplate ovog kredita naplaćuje kamatu po stopi u visini stope zakonske zatezne kamate.


Kratkoročni kredit za likvidnost Centralna banka može odobriti banci koja ima kratkoročne poteškoće u održavanju likvidnosti. Centralna banka odobrava banci kratkoročni kredit na period do 180 dana. Banka je dužna da kratkoročni kredit vrati do isteka vremena predviđenog za razmjenu poruka za platne transakcije u skladu sa Dnevnim terminskim planom rada RTGS posljednjeg dana ugovorenog roka.


Centralna banka može jedanput zaključiti ugovor o obnavljanju kratkoročnog kredita pod istim uslovima, na dodatni rok od najviše 180 dana, sa bankom koja je prethodno usvojila program mjera za rješavanje problema nelikvidnosti koji Centralna banka ocijeni prihvatljivim.


Na iznos kratkoročnog kredita Centralna banka naplaćuje kamatu po stopi od 2,5% na godišnjem nivou, uz uvećanje od 0,5 procentnih poena u slučaju odobravanja obnavljanja tog kratkoročnog kredita. Ukoliko banka u propisanom roku ne vrati kratkoročni kredit, CBCG do dana naplate ovog kredita obračunava kamatu po stopi u visini stope zakonske zatezne kamate.


Odluka o bližim uslovima za davanje kredita bankama u slučaju potreba za likvidnošću („Sl. list Crne Gore“ br. 82/17).