Nezavisnost i transparentnost


Nezavisnost CBCG


Nezavisnost centralne banke je osnovni preduslov za uspješno sprovođenje monetarne politike.


Nezavisnost centralne banke može biti: funkcionalna, institucionalna, personalna  i finansijska.


Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore iz jula 2010. g. princip nezavisnosti Centralne banke Crne Gore implementiran je u visokom stepenu, a  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, usvojenim oktobra 2017. g. , princip nezavisnosti Centralne banke Crne Gore implementiran je u potpunosti, i to na način dat u preporukama Evropske komisija iz Izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za Poglavlje 17, Ekonomska i monetarna politika, od 7. maja 2014. g.  


Zakon o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17)


U dijelu funkcionalne nezavisnosti, Centralna banka ima na raspolaganju sve instrumente i nadležnosti potrebne za sprovođenje monetarne politike u okviru važećeg monetarnog režima u Crnoj Gori. Centralna banka je samostalna u donošenju odluka o korišćenju instrumenata monetarne politike. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore izričito je utvrđeno da će održavanje stabilnosti cijena biti osnovni cilj Centralne banke od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.


Principi institucionalne i personalne nezavisnosti Centralne banke dodatno su osnaženi Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore i dosljedno se primjenjuju u praksi.  


U dijelu finansijske nezavisnosti, Centralna banka samostalno upravlja odgovarajućim sredstvima potrebnim za ostvarivanje njenih zadataka na adekvatan način.


Transparentnost CBCG


Funkcionisanje centralne banke je transparentno ukoliko centralna banka kontinuirano obezbjeđuje i na jasan način prezentuje informacije o svom poslovanju a koje su bitne za funkcionisanje ekonomskog sistema.


Prema definiciji Međunarodnog monetarnog fonda, transparentnost predstavlja okruženje u kome su ciljevi politike (pravni, institucionalni, okvir monetarne politike), odluke i razlozi za njihovo donošenje,  podaci i informacije povezane sa monetarnom i finansijskom politikom prezentovani javnosti na razumljiv način, i blagovremeno. Pored toga, transparentnost centralne banke definiše se i kao odsustvo asimetričnih informacija između finansijskih tržišta i kreatora monetarne politike, odnosno omogućavanje učesnicima finansijskog tržišta bolje razumijevanje akcija monetarne politike i njihov uticaj na ekonomska kretanja.


Oblasti o kojima je potrebno da centralna banka komunicira sa javnošću su: ciljevi monetarne i ekonomske politike, instrumenti monetarne politike, makroekonomski ambijent u kojem se realizuju ciljevi i prognoze centralne banke.


Centralna banka Crne Gore može se svrstati u red centralnih banaka sa visokim nivoom transparentnosti.


Centralna banka Crne Gore redovno upoznaje javnost sa značajnim pitanjima razmatranim na sjednicama Savjeta CBCG i osnovnim kretanjima u ekonomiji Crne Gore, i to mjesečno, kroz Bilten CBCG, kvartalno kroz Makroekonomski izvještaj CBCG i Izvještaj o kretanju cijena, godišnje kroz Godišnji izvještaj o radu CBCG, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema, Godišnji makroekonomski izvještaj CBCG, Izvještaj o stabilnosti cijena i Finansijski izvještaj CBCG sa Izvještajem nezavisnog revizora. Takođe, Centralna banka priprema i objavljuje i radne studije koje se bave aktuelnim ekonomskim pitanjima.