Spoljni dug Crne Gore


U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, br. 18/12 i 047/19), Centralna banka Crne Gore je proizvođač statistike spoljnog duga Crne Gore. Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23), Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom („Sl. list Republike Crne Gore“ br. 45/05 i „Sl. list Crne Gore“ br. 62/08, 40/11, 62/13, 70/17) i Odlukom o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima („Sl. list Crne Gore“ br. 8/17 i 18/19).


Metodološke napomene


Spoljni dug Crne Gore


Ažurirano: 20. 06. 2024. g.