Pregled FinTech ekosistema u Crnoj Gori


28/09/2021

Autori: Ivan Bošković, Valentina Bulatović


CBCG je pokrenula aktivnosti sa ciljem mapiranja trenutnog stanja fintech ekosistema u Crnoj Gori. Prvi preduzeti korak u tom pravcu je bilo istraživanje koje je obuhvatilo banke, mikrokreditne finansijske institucije (MFI), platne institucije i institucije za elektronski novac koje posluju u Crnoj Gori. Istraživanje je rađeno putem upitnika čija je svrha bila pregled stanja, nivoa razvoja i broja kompanija koje pružaju usluge iz fintech oblasti u Crnoj Gori, kao i stepen njihove primjene.


FinTech (engl. financial technology) je izraz koji se koristi za opisivanje uticaja novih tehnologija na industriju finansijskih usluga. Obuhvata različite proizvode, softverske aplikacije, procese i poslovne modele koji transformišu tradicionalni način pružanja bankarskih i finansijskih usluga.


Upitnik je pokazao da banke i druge anketirane institucije sarađuju sa više različitih kompanija u implementaciji novih tehnologija, kako za potrebe digitalizacije internih procesa, tako i za razvoj digitalnih korisničkih servisa. Među fintech kompanijama su i firme iz Crne Gore, uglavnom IT kompanije koje nude različite usluge: razvoj softverskih aplikacija, IT infrastrukture i konsultantske usluge, ali većina njih nije isključivo posvećena oblasti fintech-a.


Kada je u pitanju primjena ili plan implementacije novih tehnologija na crnogorskom tržištu, većina anketiranih banaka je navela automatizaciju (dijela) internih procesa, dok je primjena ostalih, novijih tehnologija zastupljena uglavnom parcijalno i razlikuje se prema opsegu, servisima i obimu investicija.

Primjena novih tehnologija u bankama Crne Gore, status avgust 2021.


Kada je u pitanju primjena digitalnih tehnologija odnosno preference korisnika i njihove navike, možemo zaključiti da svega 10-20% baze aktivnih klijenata banaka koristi makar jedan digitalni servis. Ovaj podatak ukazuje na značajan prostor za dalji rast ovog segmenta, što podrazumijeva ne samo povećanje broja korisnika koji će osjetiti benefite novih tehnologija, već i broja servisa koji su u ponudi, te promocije i edukacije potencijalnih klijenata. 


Sve anketirane banke se slažu da digitalna transformacija donosi različite benefite, kako za samu organizaciju, tako i za njene klijente. Međutim, u najvećem broju slučajeva ne postoji poseban sektor unutar organizacione strukture banaka koji bi bio posvećen digitalnoj transformaciji i predstavljao pokretač razvoja fintech-a i ostalih digitalnih tehnologija, mada i tu postoje pozitivni primjeri. 


Crnogorske banke do sada nisu finansirale ili eventualno akvizirale neke od fintech kompanija, a nisu učestvovale ni u osnivanju nekog od fintech inkubatora/akceleratora u Crnoj Gori.


Bankarski sektor prepoznaje dobre strane procesa digitalne transformacije ali i prepreke u primjeni. Najviše se očekuje u oblastima povećanja efikasnosti, proširivanja korisničke ponude novim servisima ili otvaranja novih tržišta. Sto se tiče efekta u vidu smanjivanja troškova, tu su mišljenja banka podijeljena, tj. ne slažu se sve banke sa ocjenom da je to jedan od efekata uvođenja novih tehnologija u njihovo poslovanje. 


Među preprekama za razvoj i primjenu fintech tehnologija, osim regulatornog/zakonodavnog okvira koji ne daje dovoljno pravne sigurnosti, prepoznate su i:

  • veličina i karakteristike tržišta, 
  • klijenti koji su navikli na tradicionalni način poslovanja,
  • nedostatak adekvatne/efikasne edukacije klijenata, 
  • troškovi razvoja inovacija i niski povrat investicije, 
  • okruženje koje ne stimuliše razvoj fintech start up-ova.

Interesantno je da ostali pružaoci platnih usluga, kao i mikrokreditne finansijske institucije, primjenu digitalnih tehnologija u svom poslovanju svode uglavnom samo na automatizaciju internih procesa, dok sa fintech kompanijama još uvijek nemaju saradnju, niti nude digitalne korisničke servise svojim klijentima. Ovo može značiti da postoji jedan dio tržišta finansijskiih usluga koji tek treba da bude otkriven od strane fintech kompanija.

Crnogorski fintech ekosistem u bankarskom segmentu

Fintech tehnologije koje su implementirane do sada, kao i servisi koji se trenutno nude korisnicima bankarskih usluga u Crnoj Gori, ostavljaju značajan prostor za napredak, inovacije i razvoj, dok prepoznate prepreke zahtijevaju sveobuhvatne, koordinisane aktivnosti, kako sa strane regulatornih institucija, tako i cijelog fintech ekosistema.


U skladu sa svojim nadležnostima, Centralna banka Crne Gore aktivno promoviše i podstiče inovacije u domenu digitalnog bankarstva, kao i finansijsku edukaciju u oblasti digitalnih bankarskih i platnih servisa. Kao neke od aktivnosti Centralne banke u ovom domenu vrijedi napomenuti osnivanje CBCG Fintech Huba – regulatornog inovacijskog centra, kao i organizaciju prvog CBCG Fintech Hackathona na temu “Budućnost digitalnih bankarskih i platnih servisa u Crnoj Gori”, link.