Pregledi tarifa pružalaca platnih usluga


U skladu sa članom 28, stav 8  Zakona o platnom prometu („Sl. list CG“, br.62/13 i 6/14) Centralna banka Crne Gore je u obavezi da na svojoj internet stranici objavljuje tarife svih pružalaca platnih usluga po kojima naplaćuju naknade za pružanje platnih usluga.