Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore


Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2023. godinu


Nagradu za najbolji diplomski rad dobila je Adrijana Orbović za rad “Tržišni rizici u bankarskom sektoru”.


Nagradu za najbolji master/magistarski rad, ravnopravno su podijelili Tanja Mirotić za rad “Makroekonomski model Filipsove krive – studija slučaja Crna Gora” i Vjera Vučković za rad “Analiza modela islamskog bankarstva u regionu MENA”.


Komisija je donijela odluku da se nagrada u kategoriji najbolji doktorski rad ne dodijeli.Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2022. godinu


Nagradu za najbolji diplomski rad dobila je Alberta Bikaj za rad na temu “Digitalizacija plaćanja”.


Nagradu za najbolji magistarski rad dobila je Jelena Drašković za rad na temu “Analiza determinanti i postupka upravljanja portfoliom nekvalitetnih kredita na primjeru Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine”.


Nagradu za najbolji doktorski rad dobio je Martin Bojaj za rad na temu “Maintaining price stability in Montenegro through governance of external and internal factors of inflation”.Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2021. godinu


Nagradu za najbolji diplomski rad dobio je Lazar Vlahović za rad na temu Central Bank Digital Currency – Challenges and Opportunities.


Nagradu za najbolji magistarski rad dobili su Nikola Đalović za rad na temu Ekonometrijska analiza determinanti profitabilnosti najvećih banaka Evrope i Anđela Vlahović za rad na temu Rangiranje faktora koji utiču na stepen prihvatanja i korišćenja servisa internet bankarstva – poređenja između evropskih razvijenih i zemalja u procesu tranzicije.


Nagradu za najbolji doktorski rad dobio je Elvis Lekić za rad na temu Uticaj informacione revolucije na transformaciju bankarskog sektora na primjeru zemalja Jugoistočne Evrope.Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu


Nagradu za najbolji diplomski rad dobila je Mileva Jovović za rad na temu Primjena režima dolarizacije - iskustva odabranih zemalja.


Za najbolji magistarski rad, nagradu je dobio Bojan Pejović za rad Ekonometrijsko modeliranje i prognoza kamatne stope na primjeru Crne Gore.


Komisija je donijela odluku da se nagrada u kategoriji najbolji doktorski rad ne dodijeli.Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2019. godinu


Nagradu za najbolji diplomski rad dobile su Ivana Tošković za rad na temu Ocjena kredibiliteta monetarne politike u režimu valutnog odbora i Zorana Zeković za rad na temu Bankarsko tržište u Crnoj Gori: mikroekonomski pristup.


U kategoriji najbolji magistarski rad, Komisija je donijela odluku da se nagrada ne dodijeli.


Nagradu za najbolji doktorski rad dobila je Bojana Femić-Radosavović za rad na temu Uticaj novih medija na lojalnost potrošača u uslugama na primjeru bankarskog sektora u Crnoj Gori.Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu


Nagradu za najbolji diplomski rad dobio je Miloš Martinović za rad na temu Interna revizija u funkciji unaprjeđenja sistema upravljanja rizicima u bankama.


Nagradu za najbolji magistarski rad dobila je Milena Pajović za rad na temu Analiza modela univerzalnog bankarstva.


Nagradu za najbolji doktorski rad dobili su Milica Daković Tadić za rad na temu Veza poslovnog računovodstva i nacionalnog računovodstva: analiza različitosti i preporuke za konvergenciju i Bojana Bošković za rad na temu Uticaj regulatorne politike na ekonomiju sa posebnim osvrtom na Crnu Goru.

 


Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu


Nagradu za najbolji diplomski rad dobili su Filip Ćirović za rad Sanacija banaka u skladu sa direktivama Evropske unije i Milica Vukčević za rad Rangiranje banaka na crnogorskom tržištu primjenom modela Analitički hijerarhijski proces.


Nagradu za najbolji magistarski rad dobio je Jovan Radunović  za rad Analiza Hajekovog koncepta denacionalizacije novca.


Nagradu za najbolji doktorski rad dobila je Ana Mugoša za rad Struktura kapitala u funkciji odlučivanja o merdžerima i akvizicijama.

 


Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu


Godišnja nagrada Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu u kategoriji najboljeg diplomskog rada dodjeljuje se Vukanu Lakiću za rad na temu Analiza poslovanja investicione banke.


U kategoriji najboljeg magistarskog rada Godišnja nagrada dodjeljuje se Nebojši Žugiću za rad Mogući benefiti crnogorskog bankarstva primjenom strategije CRM (upravljanje odnosima sa klijentima) u internet bankarstvu.


U kategoriji najboljeg doktorskog rada Godišnju nagradu ravnopravno dijele Julija Cerović za rad Ekonometrijsko modeliranje rizika na osnovu teorije ekstremnih vrijednosti uz višedimenaionalno uopstenje primjena na Crnu Goru i Tamara Backović Vulić za rad Ekonometrijsko lstrazivanje volatilnosti trzista kapitala Crne Gore.

 


Dobitnici Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2015. godinu


Nagradu za najbolji diplomski rad dobila je Vjera Vučković za rad na temu Hipotekarno bankarstvo, odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.


Nagradu za najbolji magistarski rad dobio je Miloš Duletić za rad Monetarna politika u dolarizovanoj ekonomiji, odbranjen na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica.


Nagradu za najbolji doktorski rad dobila je Milena Lipovina Božović za rad Ekonometrijski modeli za prognozu makroekonomskih indikatora na primjeru Crne Gore, odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.