Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 06. 08. 2019. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 07. 2019. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.07. 2019. g. bilo je 72.573 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30.06. 2019. g. kada je bilo evidentirano 72.276 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,41%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31.07. 2019. g. bio je 47.818 i u odnosu na stanje od 30.06 2019. g. kada je bilo evidentirano 47.649 privrednih subjekata, došlo je do povećanja broja za 0,35%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31. 07. 2019. g.


Na dan 31.07. 2019. g. u blokadi je bilo 17.665 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.06. 2019. g., kad je bilo u blokadi 17.623  izvršnih dužnika, višeza 0,24%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.057 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30.06 2019. g. kad je bilo u blokadi 14.011  privrednih subjekata, više za 0,33%.


U vrijednosnom smislu, na dan 31.07. 2019. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 649.436.202,89 eura, što je u odnosu na dan 30.06. 2019. g., kada je dug iznosio 646.011.193,84 eura, više za 0,53%. 


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 618.730.051,30 eura, što je u odnosu na dan 30.06. 2019.g., kada je dug iznosio 621.280.404,84 eura, manje za 0,41%. 


Važno je napomenuti, da je na dan 31.07. 2019. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,06°% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 16,21% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 105.298.931,19 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,28% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 36,44% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 236.660.976,25 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31. 07. 2019. g.


Dana 31.07 2019. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.141 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 30.137.054,22 €  eura što čini 4,64% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 15.524 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 619.299.148,67 eura, što čini 95,36% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr. 
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk)- „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.