Priznate rejting agencije


Centralna banka Crne Gore, u skladu sa članom 125, stav 4 Odluke o adekvatnosti kapitala banaka („Službeni list CG“, br. 38/11, 55/12 i 82/17), utvrđuje i objavljuje pregled eksternih institucija za utvrđivanje kreditnih rejtinga, čije kreditne procjene banke mogu koristiti u postupku izračunavanje potrebnog kapitala za kreditni rizik (priznate eksterne institucije), kao i raspored oznaka rejtinga koje koriste te institucije u odgovarajuće stepene kreditnog kvaliteta utvrđene tom odlukom.