Podrška Evropske unije Centralnoj banci kroz projekat IPA 2016


11/05/2020

Centralnoj banci Crne Gore danas je isporučena oprema za opremanje Data centra, u okviru prvog seta projektnih aktivnosti u okviru projekta „Nabavka opreme za jačanje kapaciteta relevantnih institucija uključenih u sektor za konkurentnost i inovacije u Ministarstvu ekonomije – IPA 2016“. Projekat je dio Godišnjeg akcijskog programa Instrumenta za pretpristupnu podršku IPA za 2016. godinu, koji realizuje Ministarstvo ekonomije uz podršku Ministarstva finansija Crne Gore - Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) i kompanije Čikom.


Opremanjem „Data centra“ Centralne banke Crne Gore biće omogućeno ispunjavanje zahtjeva u okviru pregovaračkog Poglavlja 9 – Finansijske usluge  u pogledu jačanja uslova za obezbjeđivanje visokog stepena sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema Centralne banke Crne Gore, u skladu sa zadatim standardima i praksama EU. Tehničkim unapređenjem Data centra u okviru Instrumenta pretpristupne podrške IPA 2016, Centralnoj banci Crne Gore obezbijeđena je horizontalna podrška u pogledu unapređenja fleksibilnosti, sigurnosti, dostupnosti i energetske efikasnosti finansijskih usluga.


Sveobuhvatni cilj projekta koji finansira EU je pružanje podrške institucijama koje su nadležne za unapređenje poslovnog okruženja, usklađivanje unutrašnjeg tržišta sa zahtjevima pravne tekovine Evropske unije u okviru pregovaračkog Poglavlja 1 - Slobodno kretanje robe, Poglavlja 3 - Sloboda pružanja usluga i Poglavlja 9 – Finansijske usluge.


Projekat je finansiran u okviru Instrumenta pretpristupne podrške  IPA II 2014 - 2020 i podrazumijeva nabavku opreme za institucije nadležne za jačanje konkuretnosti i inovativnosti privatnog sektora Crne Gore u skladu sa EU zahtjevima, među kojima su Ministarstvo ekonomije, Uprava za inspekcijske poslove, Akreditaciono tijelo, Institut za standardizaciju i Centralna banka Crne Gore.


U narednom periodu u okviru ovog projekta biće obezbijeđena oprema za ostale institucije u okviru sektora Konkuretnost i inovacije, a u cilju stvaranja adekvatnih uslova za prevenciju nepravilnosti u radu ekonomskih i finansijskih subjekata, slobodi kretanja roba i usluga, kao i stvaranju što boljeg poslovnog okruženja.


Ukupan budžet projekta iznosi 1,230.098,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 90%, a nacionalno kofinansiranje 10%.