Realizovane bilateralne mjere sa HNB i MNB u okviru IPA regionalnog projekta


Centralna banka Crne Gore je u poslednjem kvartalu regionalnog IPA „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“, uspješno realizovala dvije bilateralne misije sa ekspertima Hrvatske narodne banke i Narodne banke Mađarske u oblasti monetarne statistike i sanacije kreditnih institucija.


Bilateralne aktivnosti sa HNB-om imale su za cilj pružanje podrške CBCG u postavljanju sistema za razvoj statistike finansijskih računa, kao jedne od najkompleksnijih statistika koja obuhvata finansijsku aktivu i pasivu po svim sektorima ekonomije tokom određenog vremenskog perioda. U tom smislu, postavljen je jedinstven model za razvoj finansijskih računa svih sektora u ekonomiji, a posebno se radilo na razvoju dijela finansijskog računa finansijskog sektora.


Bilateralna saradnja na temu oporavka i sanacije kreditnih institucija realizovana je u saradnji sa Narodnom bankom Mađarske.Obuhvatila je razmjenu informacija u vezi sa regulatornim okvirom EU u pogledu sanacije kreditnih institucija, kao i iskustva i prakse u pogledu primjene pomenute regulative. Glavni predmet razgovora bila je Direktiva o oporavku i sanaciji kreditnih institucija (BRRD), kao i najnoviji zakonski okvir EU, a sve su u funkciji adekvatne primjene BRRD direktive.


Takođe, predstavnici CBCG su se upoznali sa organizacijom poslova, politikama, procedurama i planovima iz oblasti sanacije u Narodnoj banci Mađarske, što će doprinijeti daljem unapređenju rada Direkcije za sanaciju kreditnih institucija u CBCG, a u skladu sa regulativom koja je na snazi u EU i najboljoj međunarodnoj praksi iz ove oblasti. Shodno tome, CBCG će u narednom periodu nastaviti da radi na poboljšanju efikasnosti rada i potpunom usklađivanju crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti.