IPA regionalni projekat


Centralna banka Crne Gore je jedna od institucija korisnica IPA regionalnog projekta pod nazivom „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“, koji koordinira Banka Njemačke uz podršku ECB-a i 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB). 


Cilj projekta je jačanje monetarne i finansijske stabilnosti u regionu i priprema institucija korisnica za buduće članstvo u ESCB. Projekat je zvanično otpočeo u martu 2019. godine, a namijenjen je centralnim bankama i bankarskim supervizorskim tijelima iz Zapadnog Balkana. 


Implementacioni period projekta je podijeljen u dvije komponente: prva komponenta obuhvata treninge i radionice na visokom nivou iz oblasti koje su obuhvaćene projektom (bankarska supervizija, oporavak i sanacija, zaštita potrošača i finansijska inkluzija, finansijska stabilnost, statistika, platni sistem, interna revizija, računovodstvo, monetarna politika i EU integracije/usklađivanje), dok druga komponenta obuhvata oblasti koje se realizuju na bilateralnoj osnovi u saradnji sa odabranim partnerskim centralnim bankama ESCB-a.